خلاصه نظریه او این است که این حروف اشاره است به اینکه (درصد) این حروف در این سوره بالاتر از درصد آنها در همه سوره هاى دیگر است . و آن جز اعجاز نمى تواند باشد. من خلاصه نظریه او را از (تفسیر احسن الحدیث ) اول سوره اعراف نقل مى کنم که در آنجا نیز از مجله مکتب اسلام ، شماره چهارم ، سال ۱۴ نقل کرده ام .
دکتر رشاد مى گوید: میان این حروف و حروف همه سوره هاى قرآن ، رابطه اى هست ؛ مثلا حرف (ن ) را در نظر مى گیریم و آن را با سایر حروف سوره بقره مقایسه مى کنیم ، به این نتیجه مى رسیم که نسبت این حروف به سایر حروف آن ، یک درصد است .
آنگاه همین حساب را با سوره آل عمران ، نساء، مائده و... تا ۱۱۴ سوره انجام مى دهیم و نتیجه مى گیریم که این نسبت در سوره (ن و القلم ) که این حرف در اول آن واقع شده از همه بیشتر است . آنگاه این حساب را با حرف (ص ) و حرف (ق ) و دو حرف (حم ) و سه حرف (الم ) تکرار مى کنیم و مى بینیم که درصد این حروف در آن سوره ها از سوره هاى دیگر بیشتر است .
فکر نکنید که این عمل ، کار آسانى است . دکتر رشاد سالها به وسیله مغز الکترونى روى حرف قرآن کار کرده است تا این نسبتها را به دست آورده است . و اگر مغز الکترونیکى نبود این کار قریب به محال بود.
از مجموع سوره هاى ۱۱۴ گانه قرآن ، فقط در ۲۹ سوره حروف مقطعه آمده است . و آنها درست نصف حروف ۲۸گانه الفباى عربى را تشکیل مى دهند، بدین ترتیب : ا، ح ، ر، س ، ص ، ط، ع ، ق ، ک ، ل ، م ، ن ، ه ، ى .
دکتر رشاد پس از سالها تحقیق به فکرش رسید که شاید میان این حروف و حروف هر سوره که آنها در آغازش قرار گرفته اند، رابطه اى وجود دارد. آن وقت سالها به وسیله مغز الکترونى ، روى حروف قرآن محاسبه کرده و دیده است که مثلا نسبت حرف (ق ) به سایر حروف سوره قیامت (۹۰۷/۳) درصد است . و نسبت آن به سایر حروف سوره شمس (۹۰۶/۳) است . تفاوت این دو سوره چنانکه ملاحظه مى شود - فقط یک هزارم درصد است .
آن وقت نسبت حرف (ق ) را با حروف هر یک از سوره هاى ۱۱۴گانه استخراج کرده در آن متوجه شده است که نسبت این حرف (ق ) به سایر حروف سوره (ق و القرآن المجید) که این حرف در آغاز آن واقع شده ، از نسبت آن به تمام حروف سوره هاى ۱۱۴گانه بیشتر است .
همچنین حرف (ن ) که در آغاز (ن و القلم ) آمده نسبتش به سایر حروف این سوره از نسبت آن به حروف هر یک از سوره هاى ۱۱۴گانه بیشتر است . هکذا چهار حرف (المص ) که در آغاز سوره اعراف آمده است ، نسبت آنها به سایر حروف این سوره ، بیشتر از نسبت آنها به حروف سایر سوره هاى ۱۱۴گانه است .
دکتر رشاد مى گوید: ضمن محاسبه اى که روى (سوره مریم ) و (زمر) مى کردم ، دیدم نسبت (درصد) مجموع حروف (ک ، ه ، ى ، ع ، ص ) در هر دو سوره ، مساوى است ، با اینکه باید در سوره مریم بیشتر باشد؛ زیرا لفظ (کهیعص ) فقط در آغاز سوره مریم آمده است . اما همین که نسبت گیرى را از رقم سوم اعشار بالا بردم ، روشن شد که نسبت مجموع این حروف در سوره مریم یک ده هزارم (۰۰۰۱/۰) بیش از سوره زمر است . این تفاوتهاى جزئى ، راستى عجیب و حیرت آور است .
راستى حیرت آور است که انسانى بتواند مراقب تعداد هر یک از حروف سخنان خود در طول ۲۳ سال باشد. و در عین حال آزادانه مطالب خود را بدون کمترین تکلفى بیان کند. مسلما چنین کارى از عهده یک انسان ، بیرون است . حتى محاسبه آن براى بزرگترین ریاضیدانها به کمک مغزهاى الکترونى ممکن نیست . اینها همه نشان مى دهد که نه تنها سوره ها و آیات قرآن ، بلکه حروف قرآن نیز روى حساب و نظام خاصى است که فقط خداوند، قادر بر حفظ آن است .
نتیجه بحث
آیا شما حساب کلمات و حروفى را که در یک روز با آن سخن مى گویید دارید؟ اگر فرضا چنین باشد، تعداد کلمات و حروف یک سال خود را مى توانید به خاطر بسپارید؟ فرضا چنین باشد آیا هرگز امکان دارد نسبت این حروف با یکدیگر در روز، ماه ، و سال ، در عبارات شما مد نظرتان باشد؟ مسلما چنین چیزى محال است ؛ زیرا با وسائل عادى ، طى قرنها نیز نمى توانید این محاسبات را انجام دهید.
آیا اگر مشاهده کردیم انسانى در مدت ۲۳ سال با آن همه گرفتارى سخنانى آورد که نه تنها مضامین آنها حساب شده و از نظر لفظ و معنا و محتوا در عالیترین صورت ممکن بود، بلکه از نظر نسبت ریاضى و عددى حروف ، چنان دقیق و حساب شده بود که نسبت هر یک از حروف الفبا در هر یک از سخنان او یک نسبت دقیق ریاضى دارد. آیا نمى فهمیم که کلام او از علم بى پایان پروردگار سرچشمه گرفته است ؟
انسانى را در نظر بگیرید که امروز نیم ساعت سخن مى گوید و حرف (ق ) را به زبان مى آورد و مى گوید: مثلا درصد حرف (قاف ) در این سخن بیشتر است از درصد آن در همه سخنانى که تا به حال گفته ام ، و بعد از این خواهم گفت . این حساب جز به اعجاز خدایى ممکن و عملى نیست . این است اهمیت این حروف .

Zugriffe: 2952