خوابیدن و خواب دیدن ، یکى از اسرار عجیب خلقت است . اگر خواب نباشد ادامه زندگى محال خواهد بود. همچنین است خواب دیدن که آثار بسیار دارد و از آینده خبر مى دهد و گاه خداوند متعال بندگان خود را به آن هدایت و ارشاد مى کند. به هر حال ، در قرآن مجید، هفت رؤ یا نقل شده است که آنها عبارتند از:
۱- رؤ یاى رسول خدا - صلى الله علیه و آله - درباره بنى امیه .
۲- رؤ یاى آن حضرت درباره دخول مکه و زیارت آن .
۳- رؤ یاى آن حضرت در شب قبل از جنگ (بدر).
۴- رؤ یاى حضرت ابراهیم - علیه السلام - درباره ذبح اسماعیل .
۵- رؤ یاى حضرت یوسف - علیه السلام -.
۶- رؤ یائى که پادشاه مصر دید و حضرت یوسف - علیه السلام - آن را تعبیر کرد.
۷- رؤ یایى که دو نفر در زندان دیدند و حضرت یوسف - علیه السلام - آن را تعبیر کرد.

Zugriffe: 2364