یکى دیگر از رؤ یاهایى که در قرآن مجید آماده است ، رؤ یاى حضرت یوسف - علیه السلام - است که در خواب دید: یازده ستاره تواءم با خورشید و ماه ، به او سجده مى کنند.

وقتى آن رؤ یا را براى پدرش ‍ حضرت یعقوب - علیه السلام - نقل کرد پدرش فرمود: این خواب را براى برادرانت نقل نکن ، والا بر تو حسد مى ورزند. تعبیر این خواب آن است که تو، به پیامبرى خواهى رسید و خداوند متعال نعمت خود را بر تو تمام خواهد نمود.
(( اذا قال یوسف لابیه یا ابت انى رایت احد عشر کوکبا و الشمس ‍ و القمر رایتهم لى ساجدین . )) (۲۵۸)
یعنى : (اکنون متذکر شو (خواب ) یوسف را که گفت : اى پدر! در عالم رویا دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه مرا سجده مى کردند.)

سپس خداوند متعال در قرآن مجید تعبیر خواب حضرت یعقوب - علیه السلام - را این گونه نقل مى کند:

(( قال یا بنى لا تقصص ‍ رویاک على اخوتک فیکیدوا لک کیدا... و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تاءویل الا حادیث و یتم نعمته علیک و على آل یعقوب ...)) (۲۵۹)
یعنى : (یعقوب گفت : اى فرزند عزیز! زنهار خواب خود را براى برادران حکایت مکن که (به اغواى شیطان ) بر تو مکر و حسد خواهند برد... و این تعبیر خواب تو مى باشد که خداوند تو را بر گزیند و علم تاءویل خوابها بیاموزد و نعمت و لطفش را در حق تو و آل یعقوب تمام گرداند...).

حضرت یوسف - علیه السلام - توسط برادران خود به چاه افکنده شد و سپس در بازار مصر به صورت برده فروخته شد و در اثر بى نظیرى که درباره همسر عزیز مصر از خود نشان داد، حدود هفت سال در زندان ماند. سپس در اثر تعبیر خواب پادشاه مصر، از زندان آزاد و وزیر کشاورزى مصر گردید. و پدر و مادر و خانواده اش را به مصر دعوت کرد و آنها هنگام دیدن حضرت یوسف به حال احترام ، سر فرود آوردند. بدین طریق ، پدر و مادر و یازده برادر در این احترام شریک شدند. و حضرت یوسف به پدرش یعقوب گفت : تعبیر خوابى که چند سال قبل دیدم ، همین است :
(( و رفع ابویه على العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تاءویل رویاى من قبل قد جعلها ربى حقا... (۲۶۰)
یعنى : (آنگاه پدر و مادر رابر تخت بنشاند و آنها به شکرانه (دیدار او) خدا را سجده کردند. و یوسف در آن حال ، پدر را گفت که این بود تعبیر خوابى که از این پیش دیدم که خداى من آن خواب را واقع و محقق گردانید...) (۲۶۱)

Zugriffe: 2683