رؤ یاى پادشاه مصر
رؤ یاى دیگرى که در کلام الله مجید نقل گردیده ، رؤ یاى پادشاه مصر است که سبب نجات حضرت یوسف - علیه السلام - گردید. و خلاصه آن چنین است : پادشاه مصر چند شب در خواب دید که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر مى خوردند. و نیز هفت سنبل سبز و هفت سنبل خشک در کنار او دیده مى شوند. از درباریان خود تعبیر این خواب را پرسید؟ گفتند: خوابهاى آشفته و پریشان است . و ما تعبیر چنین خوابها را نمى دانیم . آیات شریفه پیرامون این مطلب چنین است :
(( و قال الملک انى سبع سمان یاءکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات یا الملاء افتونى فى رویاى ان کنتم للرؤ یا تعبیرون قالوا اضعاث احلام و ما نحن بتاءویل الاحلام بعالمین )) (۲۶۲).
یعنى : (و پادشاه مصر گفت : من (خوابى ) دیدم که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر خوردند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک را. اى بزرگان ملک ! مرا به تعبیر آن اگر علم مى دانید، آگاه گردانید. آنها گفتند: این خواب پریشان است . و ما تعبیر خواب پریشان نمى دانیم ).
در آن موقع که درباریان از تعبیر خواب پادشاه اظهار عجز کردند، ساقى پادشاه - که مدتى در زندان مصر، رفیق زندانى حضرت یوسف - علیه السلام - بود و حضرت یوسف ، خواب او را تعبیر کرده و درست در آمده بود - گفت : در زندان یک جوان کنعانى وجود دارد که تعبیر خواب را به نیکى مى داند فورا به سراغ یوسف - علیه السلام - در زندان رفت و خواب پادشاه را به او گفت : و چون هفت سنبل سبز، علامت هفت سال فراوانى و هفت سنبل خشک ، علامت هفت سال ، قحطى بود، و هفت گاو فربه ، علامت ذخیره ها و انبارهاى گندم و هفت گاو لاغر در جاى مردم گرسنه و قحط زده بود حضرت یوسف - علیه السلام - در تعبیر آن فرمود:
(هفت سال ، به شیوه سابق ، گندم بکارید و مازاد آنها را نکوبید بلکه در سنبل نگاه دارید. پس از آن هفت سال قحط سالى خواهد آمد و در ان هفت سال فراوانى را مى خورید. و از گرسنگى نجات مى یابید. پس از هفت سال قحطى ، باز اوضاع به حالت اول بر مى گردد).
(( قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصد تم فذوره سنبله الا قلیلا مما تا ثم یاتى من بعد ذلک سبع شداد یا کلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصون ثم یاتى من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون (۲۶۳)
یعنى : (یوسف (در تعبیر خواب ) گفت : باید هفت سال متوالى زراعت کنید و هر خرمن را که درو مى کنید جز کمى که قوت خود مى سازید، همه را با خوشه در انبار ذخیره کنید که چون این هفت سال بگذرد، هفت سال قحطى پیش مى آید که ذخیره شما به مصرف قوت مردم برسد، جز اندکى که باید (براى تخم کاشتن ) در انبار نگاهدارید. آنگاه بعد از سنوات قحطیب و شدت ، باز سالى آید که مردم در آن به آسایش و وسعت و فراوانى و نعمت مى رسند.)
همانطور شد که حضرت یوسف - علیه السلام - گفته بود. و حضرت یوسف ، خود در آن هفت سال قحطى ، انبارهاى ذخیره را براى مردم مصرف مى کرد. فرزندان حضرت یعقوب نیز در اثر قحطى ، براى خرید گندم به مصر آمدند. و بالاخره حضرت یوسف - علیه السلام - را شناختند.

Zugriffe: 2549