بحثى پیرامون سجین و علیین
(سجین و علیین ) یک حقیقت عجیب در قرآن مجید مى باشند. ما در ابتدا آیات آن دو را نقل و سپس بررسى مى کنیم : (( کلام ان کتاب الفجار لفى سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین ... کلا ان کتاب الابرار لفى علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون )) (۳۱۲)
یعنى : (حقا که کتاب بدکاران در یک نوع زندان سخت و سجین است . و چه مى دانى سجین چیست ؟ آن کتابى است نوشته شده . در آن روز واى بر تکذیب کنندگان ... حقا که کتاب نیکوکاران در علیین است ، و چه مى دانى علیین چیست ؟ کتابى است که نوشته شده ، و مقربان درگاه حق به مشاهده آن مقام ، نائل شوند).
توجیه این آیات فقط با تجسم عمل است . باید چنین گفت که اعمال بد به صورت آجرهایى درمى آید و از آن آجرها، زندانى تشکیل مى شود سخت و تنگ . (سجین ) کتابى است نوشته شده ولى این کتاب از حروف و کلمات ، به وجود نیامده است . بلکه حروف و کلمات آن ، اعمال مجسم شده اند که به شکل مصالح ساختمانى درآمده و (سجین ) را به وجود آورده اند. با این توجیه ، مطلب کاملا روشن مى شود. نظیر آنکه بگوییم : آجرها در ساختمان است و ساختمان از آجرها به وجود آمده است . (کتاب فجار) یعنى : اعمال مجسم شده آنها در سجین است . و سجین کتابى است نوشته شده و به وجود آمده از اعمال .
المیزان (کتاب ) را مجازات حتمى معنا کرده و (سجین ) را محل عذاب دانسته است ؛ یعنى : مجازات حتمى فجار در سجین خواهد بود. ولى آن بعید به نظر مى رسد؛ زیرا کتاب مرقوم بودن ، توجیه نمى شود.
مطلب در (علیین ) نیز همان است که اعمال نیک مبدل به مصالح ساختمانى مى شود. و مقام والایى را تشکیل مى دهد. بنابراین (کتاب ) یعنى اعمال نیکوکاران در علیین است . و (علیون ) همان مقام و کتاب مجسم است که از اعمال خوب نوشته شده . و بندگان مقرب در آن حاضر مى شوند. مساءله تجسم اعمال یک مساءله حتمى و ضرورى در قرآن مجید است . المیزان در این مورد نیز مانند مورد سافق بیان کرده است .

Zugriffe: 3520