زنبور عسل
(( و اوحى ربک الى النحل ان اتخذى من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلى من کل الثمرات فاسلکى سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فى ذللک لایه لقوم یتفکرون .)) (۳۲۱)
یعنى : (خداوند به زنبور عسل وحى کرد: در کوهها و درختان و در آنچه مردم مى سازند، خانه بساز. سپس از همه میوه ها بخور و به راههاى آیان پروردگارت ( در ساختن عسل ) داخل شو. از شکمهاى آنها شرابى رنگارنگ خارج مى شود. در آن براى مردم شفا هست . در این مطلب براى متفکران حجتى است ).
زنبور عسل ، حشره اى عجیب و نظمهاى شگفت انگیز و قوانین و تمدن حیرت آورى دارد که درباره آن ، کتابها تحریر شده است . و تا حدى اسرار آن را کشف کرده اند. زنبور عسل ، به تنهایى یک جهان است که باید در کشف اسرار آن ، بیشتر تلاش کرد.
مراد از(( فاسلکى سبل ربک ذللا )) ظاهرا ساختن حفره هاى شش ضلعى و ساختن موم و عسل و به وجود آوردن نظام زندگى است که به آسانى آنها را انجام مى دهد.
(( یخرج من بطونها شراب )) آنچه زنبور عسل در حفره هاى کندو و از دهان مى ریزد، به صورت شربت و شراب است . آن وقت به صورت دست جمعى انقدر بر آن بال مى زنند تا آبش تبخیر شده و قوام پیدا کرده و مبدل به عسل مى شود.
در کتاب جهان حشرات نوشته است : اگر یک زنبور عسل بخواهد به تنهایى چهارصد گرم عسل بسازد، باید هشتاد هزار بار به صحرا برود و به کندو باز گرددد (سبحان الله ).
(( فیه شفاء للناس )) حاکى است که خوردن عسل : بسیارى از دردها را دوا مى کند. و در خصال صدوق از على - علیه السلام - نقل شده است که همان : (( لعق العسل شفاء من کل داء )) ؛ یعنى لیسیدن عسل ، شفاى هر درد است ) گویند: حدود ۹۸ درصد آن جذب بدن مى شود. مدفوع آن فقط دو درصد خواهد بود.
 

Zugriffe: 2442