سه آیه از کتاب مقدس قرآن نشان مى دهد که صراط مستقیم خداوند همان اهل بیت عصمت و طهارت - علیهم السلام - هستند.
آن سه آیه شریفه عبارتند از:
۱- (( (قل لا اسئلکم علیه اجرا الموده فى القربى ).))
یعنى : (بگو براى رسالت خویش مزدى از شما نمى خواهم ، مگر دوست داشتن قرابتم (اهل بیت ) را).

۲- (( (قل ما اسئلکم علیه اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا).
یعنى : (بگو من بر رسالتم اجرى از شما نمى خواهم ، مگر کسى که بخواهد به سوى پروردگارش راهى اخذ کند).
نکره در سیاق نفى ، مفید عموم است . مضمون آیه اول این مى شود که : من از براى رسالت چیزى نمى خواهم مگر فقط مودت قرابتم را. و مضمون آیه دوم چنین مى شود که : از شما بر رسالتم چیزى نمى خواهم مگر فقط تنختذ سبیل الى الله را. این در صورتى است که (مودت قربى ) و (اتخاذ سبیل ) یک چیز باشند. بنابراین ، نتیجه این دو آیه شریفه این مى شود که مودت ذى القربى (و اهل بیت ) همان راه خدا و صراط مستقیم است . و چون مودت اهل بیت و اتخاذ سبیل هر دو عاید انسان است لذا در آیه سوم چنین مى فرماید:
۳- (( (قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم ان اجرى الا على الله ))) .
یعنى : (آنچه اجر از شما خواستم ، براى شما و عاید بر شما مى باشند. نیست اجر من مگر بر عهده خداوند).
و این مطلب را در دعاى معروف ندبه به چنین مى خوانیم : (( (ثم جعلت اجرمحمد صلواتک علیه و آله مودتهم فى کتابک فقلت : قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فى القربى و قلت ما سئلتکم من اجر فهو لکم و قلت ما اسئلکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا فکانوا هم السبیل الیک و المسللک الى رضوانک ). ))
بعد از در نظر گرفتن مضمون سه آیه فوق مى فرماید: (( (فکانوا هم السبیل الى رضوانک ))) آنها خودشان راه تو و راه رسیدن به رضایت تو هستند.
در زیارت جامعه کبیره - که موسى بت عبدالله نخمعى آن را از امام هادى - طلوات الله علیه نقل کرده - مى فرماید: (( (انتم الصراط الا قوم و السبیل الاعظم ؛)) یعنى : شمایید صراط ثابت تر و راه بزرگتر).
و چون اسلام و احکام اسلام به آنها قائم است لذا خود آنها، صراط مستقیم و راه راست هستند، نه کارشان و عملشان .

Zugriffe: 2157