نتیجه
پس نتیجه همان است که در ابتدا گفته شد که انسان ترکیبى از بدن روح مى باشد و چون از دنیا رفت بدن مى پوسد ولى روح باقى است . و در اخرت بدن از خاک مى روید و روح که در قبضه قدرت خداوند است به بدن وارد مى شود. باز انسان ترکیبى از بدن و روح مى گردد. و اماده زیستن در عالم بقا مى شود.
اگر گویند: بدنى که در قیامت از خاک خواهد رویید، مثل این بدن خواهد بود نه عین آن و محال است که عین بدن دنیایى باشد، پس ‍ در این صورت چگونه مى توان گفت که انسان آخرت عین انسان دنیایى است ؟!
در پاسخ گوییم : در صورت بقاى روح ، عوض شدن بدن عینیت را از بین نمى برد؛ زیرا شخصیت با روح سات . چنانکه در زندگى دنیا، در هر ده سال به طور یقین تمام سلولهاى بدن عوض مى شود و بدن دیگرى به وجود مى آید. ولى انسان همان انسان است و تغییرى نمى کند؛ زیرا حقیقت انسان (روح ) ان است و اوست که باقى مى ماند.

Zugriffe: 2243