بحثى پیرامون آیه (لا خوف علیهم و لا هم یحزنون )
آیه شریفه فوق در دوازده مورد در قرآن کریم آمده است ، از جمله در سوره بقره آیات : ۳۸، ۶۲، ۱۱۲، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۷ این تعبیر، به طور حقیقى فقط در قیامت قابل پیاده شدن است و در دنیا فقط و فقط نسبى خواهد بود.
ناراحتى بشر از دو چیز است ؛ یکى کمبود و فقدان فعلى و یکى نگرانى آینده . حزن و غصه ، نتیجه کمبود فعلى و خوف و ترس ، تنیجه نگرانى از آینده است ؛ مثلا انسان مریض و انسان فقیر در غم و غصه است ؛ زیرا فاقد صحت و فاقد ثروت است . و انسانى که نسبت به آینده اش نگرانى دارد، قهرا خائف و ترسناک مى باشد.
و چون در آخرت براى اهل بهشت ، نه نقصان و کمبود فعلى وجود دارد و نه نگرانى آینده ، پس در حق انها حقیقتا صادق است (( (لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ))) اما در دنیا هیچ فردى پیدا نمى شود که حائز این دو شرط باشد. پس این تعبیر در دنیا قابل پیاده شدن نیست مگر به طور نسبى .
ظاهرا به قرینه آیات قبلى و بعدى در قرآن مجید، همه این تعبیرها راجع به زندگى اخرت و زندگى در بهشت مى باشد. و اگر احیانا در آیه اى راجع به دنیا آمده باشد، یقینا نسبى خواهد بود.
 

Zugriffe: 2659