حدیث (1) پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و ‏آله :

لاتَزالُ اُمَّتى بِخَيرٍ ما تَحابّوا وَتَهادَوا وَأَدَّوُا المانَةَ؛

امّت من تا هنگامى كه يكديگر را دوست بدارند، به يكديگر هديه دهند و امانتدارى كنند، در خير و خوبى خواهند بود.

عيون اخبار الرضا 1/32/25

حدیث (2) پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله :

تَهادَوا فَإِنَّها تَذهَبُ بِالضَّغائِنِ؛

به يكديگر هديه بدهيد، زيرا كينه ها را از بين مى برد.

كافى 5/144/14

حدیث (3) پيامبر صلى‏ا لله‏ عليه ‏و‏آله :

هَدایا العُمّال حَرامُ کُلُّها
هدایایی که به کارگزاران و کارمندان داده می شود تماماً حرام است

کنز العمل ح1506

Zugriffe: 2861