معراج مؤمن

پیامبر (ص) :الصلوة ، معراج المؤمن.( نماز، معراج مؤمن است .)

کشف الاسرار، ج 2، ص .676 سرالصلوة ، ص 7، اعتقادات مجلسی ، ص 29

 

نماز نور مؤمن

پیامبر (ص):الصلوة نور المؤمن.(نماز نور مؤمن است .)

شهاب الاخبار، ص .50 نهج الفصاحه ، ص 396

 

نشانه ایمان

پیامبر (ص) :علم الایمان الصلوة.(علامت و نشانه ایمان نمازاست .)

شهاب الاخبار، ص 59

 

نماز ستون دین

پیامبر (ص) :الصلوة عماد دینکم. (نماز، پایه و ستون دین شماست .)

میزان الحکمه ، ج 5، ص 370

 

تقرب به وسیله نماز

امام کاظم (ع): افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به ، الصلوة. (بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است( .

تحت العقول ، ص 455

 

پرچم اسلام

پیامبر (ص) :علم الاسلام الصلاة .(نماز، پرچم اسلام است .)

کنز العمال ، ج 7، ص ,279 حدیث 1887

 

نماز وسیله تقرب مؤمن

پیامبر (ص):ان الصلوة قربان المؤمن .(همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست .)

کنز العمال ، حدیث 18907

 

نماز و پایه های دین

امام باقر (ع):بنی الاسلام علی خمس : الصلوة و الزکوة و الصوم و الحج و الولایة. (اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است : نماز، روزه ،زکات ، حج ، ولایت( .

کافی ، ج 2، ص 17

 

اهل بیت (ع ) و اقامه نماز

امام حسین (ع): "الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاة " قال : هذه فینا اهل البیت .(در تفسیر آیه "کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم ،نماز را به پا می دارند" فرمود: این در مورد ماخاندان اهل بیت است( .

بحار الانوار، ج ,24 ص 166

 

نماز آخرین توصیه انبیاء

امام صادق (ع) :احب الاعمال الی الله - عز وجل - الصلوة و هی اخر وصایا الأنبیاء.(نماز، بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی است( .

میزان الحکمة ، ج 5، ص 397

 

جایگاه نماز

پیامبر (ص) :موضع الصلوة من الدین کموضع الرأس من الجسد.(جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است .)

کنز العمال ، ج 7، حدیث 18972

 

سیمای دین

امام علی (ع) :لکل شی ء وجه و وجه دینکم الصلاة.) هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است .)

بحار الانوار، ج ,82 ص 227

 

وصیت امیرالمؤمنین (ع (

امام علی (ع): الله ، الله فی الصلوة ، فانها عموددینکم). خدا را، خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست .)

نهج البلاغه ، نامه ها، ص 47

 

کلید بهشت

پیامبر (ص) :الصلوة مفتاج الجنة). نماز کلید بهشت است .)

نهج الفصاحه ، حدیث 1588

 

تداوم نماز و انتظار

پیامبر (ص): لا یزال العبد فی صلوة ما انتظر الصلوة). بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است .)

نهج الفصاحه ، ص ,527 حدیث 2538

 

روشنایی چشم پیامبر (ص)

پیامبر (ص) :قره عینی فی الصلاة). روشنی چشم من در نماز است .)

نهج الفصاحه ، ص ,283 حدیث .1343 بحار الانوار، ج ,82 ص 193

 

نماز و خدمت

امام صادق (ع (ان طاعة الله خدمته فی الارض فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاة. )پیروی و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمین است وهیچ چیز در خدمت به پروردگار معادل نماز نیست( .

میزان الحکمه ، ج 5، ص 318

 

حقیقت نماز

پیامبر (ص) :مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ینفع وتد و لا طنب و لاغشاء.(مثل نماز مانند مثل ستون خیمه است ، هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و میخهاو

پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو ریزد، نه میخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری خواهد داشت( .

من لایحضره الفقیه ، ج 1، شماره 639

 

بهترین اعمال در قیامت

امام صادق (ع) :ان افضل الاعمال عند الله یوم القیامة ، الصلوة).همانا بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند، نماز است .)

مستدرک الوسائل ، ج 3، ص 7

 

نماز، روش پیامبران

پیامبر (ص) :الصلاة من شرایع الدین ، و فیها مرضاة الرب - عز و جل - فهی منهاج الانبیاء.(نماز از سنتهای دین ، و مایه خشنودی پروردگار و راه و روش پیامبران است .)

جامع احادیث الشیعه ، ج 4، ص .22 بحار الانوار، ج ,82 ص 231

 

نماز، سفره الهی

پیامبر (ص) :الا ان الصلاة مأدبة الله فی الارض قد هنأهالاهل رحمته فی کل یوم خمس مرات). آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته رحمت ) گوارا نموده است(.

مستدرک الوسایل ، ج 1، ص 170

Zugriffe: 9049