در این درس پیش آموختیم که برخی از حروف اضافه بیانگر حرکت از مکانی به مکان دیگر می­باشد، درنتیجه پس از این­دسته از حروف مفعول (Akkusativ) بکار برده­می­شد. همچنین آموختیم کروهی دیگر از این حروف بیانگر حرکتی از هیچ مکانی به دیگر مکان نیست که در این صورت پس از آنها از متمم (Dativ) استفاده می­کردیم.

در این درس حروف اضافه­ایی را می­خوانیم که پیش از قید زمان می­آیند و با واژه پرسشی  Wann مورد پرسش واقع می­شوند و همچنین پس از این دسته از حروف از متمم (Dativ) استفاده می­کنیم.

توجه شما عزیزان را به جدول زیر جلب می­کنم.

حرف اضافه

جمله آلمانی

 ترجمه به فارسی

an

Ich komme am (an dem) Montag

من دوشنبه می­آیم.

An Weinachten fliege ich nach Deutschland

عید کریسمس به آلمان می­روم.

Ich besuche meine Lehrerin am (an dem) Nachmittag

خانم معلمم را بعدازظهر می­بینم.

in

In diesem Jahr kauft er einen Wagen

در این سال او خانه­ایی می­خرد.

Im (in dem) Jahr 2012 verkauft ei sein Haus

در سال 2012 او خانه­اش را می­فروش.

2012 besuche ich sie wieder

سال 2012 دوباره با تو دیدار می­کنم.

vor

Vor dem Monat August kann ich nicht dich besuchen

پیش از ماه آگوست نمی­توانم با تو دیدار داشته­باشم.

Es ist Viertel vor 12

ساعت یک ربع به دوازده مانده

zwischen

Ich komme zwischen 9 und 10 Uhr

بین ساعت نه و ده می­آیم.

نکته (1) همان­طور که از جدول پیداست پیش از سالی که تنها عدد آن بیانگر آن می­باشد، هیچ­گونه حرف اضافه­ایی نیامده­است.

2012 besuche ich sie wieder

نکته (2):  همان­گونه که در آغاز یادگیریی این درس بیان گردید، این­گونه جملات با واژه پرسشی () مورد پرسش واقع می­گردند. مانند

Wann kommst du?         Am Montag komme ich.

کی می­آیی؟    دوشنبه می­آیم.

Zugriffe: 6617