ضمایر انعکاسی

در درس گذشته همه ضمیرها مرور شد. در این درس با ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی نیز آشنا می­شویم. این­گونه از ضمایر در زبان آلمانی در دو حالت مفعولی و متممی  پدیدار می­گردند. در جدول زیر افزون بر ضمایری که تا کنون یاد گرفتیم، دو نوع ضمایر انعکاسی نیز گردآوری شده­است که بایکدیگر تماشا می­کنیم.

ضمایر انعکاسی متممی

ضمایر انعکاسی مفعولی

ضمایر فاعلی

ضمایر مفعولی

ضمایر متممی

ضمایر ملکی

معنی ضمیر

mir

mich

ich

mich

mir

mein

من

dir

dich

du

dich

dir

dein

تو

sich

sich

er

ihn

ihm

sein

او (مذکر)

sich

sich

es

es

ihm

sein

آن (خنثی)

sich

sich

sie

sie

ihr

ihr

او (مونث)

euch

euch

ihr

euch

euch

euer

شماها

uns

uns

wir

uns

uns

unser

ما

Sich

Sich

Sie

Sie

Ihnen

Ihr

شما (جنابعالی)

sich

sich

sie

sie

ihnen

ihr

آنها

در جدول زیر برای هر یک از دو گونه ضمایر انعکاسی نمونه­هایی بیان شده­است. امیدوارم که در هر یک از این نمونه­ها خوب دقت کنید تا کاربرد  این­چنین ضمیرهایی را بخوبی فرابگیرید.

معنی

ضمیر انعکاسی از نوع متممی

معنی

ضمیر انعکاسی از نوع مفعولی

من برای خودم دستانم را می­شویم.

Ich wasche mir die Hände

من خودم را می­شویم.

Ich wasche mich

تو برای خودت دستانت را می­شویی.

Du wäschst dir die Hände

تو خودت را می­شویی.

Du wäschst dich

او برای خودش دستانش را می­شوید.

Er/Es/Sie wäscht sich die Hände

او خودش را می­شوید.

Er/Es/Sie wäscht sich

شماها برای خودتان دستان­تان را می­شویید.

Ihr wascht euch die Hände

شماها خودتان را می­شویید.

Ihr wascht euch

ما برای خودمان دستان­مان را می­شوییم.

Wir waschen uns die Hände

ما خودمان را می­شوییم.

Wir waschen uns

شما (جنابعالی) برای خودتان دستان­تان را می­شویید.

Sie waschen Sich die Hände

شما (جنابعالی) خودتان را می­شویید.

Sie waschen Sich

آنها برای خودشان دستان­شان را می­شویند.

Sie waschen sich die Hände

آنها خودشان را می­شویند.

Sie waschen sich

نکته: اگر در جمله­ایی مفعول داشتیم بنابراین از ضمیر انعکاسی متممی باید استفاده کنیم، اما اگر در جمله مفعول وجود نداشت، درنتیجه باید از ضمیر انعکاسی متممی استفاده­نمود.

راستی دوستان گلم امیدوارم که رنگها را فراموش نکرده­باشید. 

رنگ سبز نشانه فاعلی (Nominativ)

رنگ آبی نشانه مفعولی (Akkusativ)

رنگ قرمز نشانه متممی (Dativ)

رنگ نارنجی نشانه ملکیت (Genetiv)

Zugriffe: 7984