مفعول با واسطه (متمم) در زبان آلمانی

در درس های پیش در مورد دو حالت از حالت های چهارگانه زبان آلمانی گفتگو شد.Nominativ و Akkusativ

در درس امروز حالتی دیگر از حالت های چهارگانه زبانی آلمانی Dativ - 

مفعول غیرمستقیم ویا مفعول باواسطه ( متمم) فرا گرفته می شود

در زبان فارسی متمم به واژه ای گفته می شود که پس از حروف اضافه از، به، برای، با و … آمده باشد و در زبان های فارسی باستان پیش از ورود زبان عربی به فارسی ما چندین گونه از متمم داشته ایم که بهی و یا ازی و غیره بوده اند.

حال جمله های زیر را مشاهده بفرمایید!

مینا به مادر کمک می کند.

او از آقا معلم سپاسگزاری می کند.  

آن مرد به بچه یک شوکولات می دهد

من برای دوستان نامه ای می نویسم

واژگان مادر، آقا معلم، بچه و دوستان متمم هستند . و در زبان آلمانی Dativ نامیده می شوند

اکنون چهار جمله بالا را به زبان آلمانی برگردان می کنیم

مشاهده بفرمایید

.Mina hilft der Mutter  

.Er dankt dem Lehrer  

 .Der Mann gibt dem Kind eine Schukolade

 .Ich schreibe den freunden einen Brief

حروف تعریف متمم هایDativ) که در این چهار جمله بود، در سه گونه جنسیتیمذکر، مونث و خنثی و نیز در دو گونه شمارشی مفرد و جمع تغییر یافته اند

حالا با هم این تغییرات را بررسی می کنیم

1-گونه مفرد اسم های مذکر و خنثی: همانطور هم که پیش ترها آموختید، حرف تعریف شناخته شده (معین) برای اسم های مذکر  در حالت Nominativ   همواره der می باشد و برای اسم های شناخته نشده ( نامعین) در همین حالتein است

و نیز آموختیم که در حالت Akkusativ تنها مفرد مذکر است که حروف تعریف آن تغییر یافته و به den و einen تبدیل می شود

و در مورد اسم های خنثی آموختیم که حروف تعریف در حالت های Nominativ وAkkusativ یکی است. یعنی حرف تعریف شناخته شده ( معینdas و گونه شناخته نشده آن ein است

و اما اکنون می آموزیم که حروف تعریف اسم های مذکر و خنثی که مفرد هم هستند، در حالت متممی  Dativ مانند هم هستند . یعنی حروف تعریف شناخته شده der و das به dem تبدیل می شود و حرف تعریف ناشناخته شده ein نیز بهeinem تبدیل می شود

مثال 

.Ich helfe dem Freund  

من به (آن) دوست(پسرکمک می کنم.

.Ich helfe einem Freund  

من به دوستی(پسر) کمک می کنم

.Ich helfe dem Kind  

من به (آن) بچه کمک می کنم.

.Ich helfe einem Kind  

 من به بچه ای کمک می کنم.  

 در دو مثال نخست واژه Freund مذکر و مفرد می باشد و در دو مثال دیگر وازه kindخنثی و مفرد است.

در اصل der freund به dem Freund بدیل شده است و همچنین das Kind بهdem Kind تبدیل شده است و حروف تعریف ناشناخته شده ein در هر دو نمونه بهeinem تبدیل شده است.  

۲-گونه مفرد اسم های مونث: پیش تر ها آموختیم که حروف تعریف شناخته شده و نشناخته شده برای جنس مونث در هر دو حالت Nominativ وAkkusativ برای اسم شناخته شده die  اسم نشناخته شده eine می باشد

و اما امروز می آموزیم که در حالت Dativ حرف تعریف اسم های مونث مفرد نیز تغییر می کند. یعنی die به der تبدیل می شود و eine به einer تبدیل می شود

( راستی دوستان عزیزم حرف تعریف der در اینجا با حرف تعریف der که پیش از این آموختید و در ابتدای اسم مفرد مذکر و در حالت Nominativ قرار می گرفت، متفاوت است. لطفا این دو حرف تعریف هر چندکه ساختاری مشابه هم دارند را با یکدیگر اشتباه نگیرید

به مثال های زیر توجه کنید!  

.Ich helfe der freundin 

.Ich helfe einer Freundin 

der Freundin در اصل die Freundin بوده که به der Freundin تبدیل شده است. و همچنین einer freundin ابتدا eine Freundin بوده است.  

دو جمله بالا یعنی

من به ( آن) دوست ( دختر) کمک می کنم

من به دوستی( دختر) کمک می کنم

 ۳- حالت متممی برای اسم های جمع: همانطور هم که در درس های گذشته آموختیم حرف تعریف برای اسم های جمع در هر سه نوع جنسیت در حالت های Nominativ و َAkkusativ همیشه die می باشد. و اما این حرف تعریف در حالت متممی Dativ ا نخست به den تبدیل می شود و سپس به دنبال آن به پایان اسم حرف n را می افزاییم .  

( راستی یک تذکر مهم دیگر، این حرف تعریف den که برای اسم های جمع در حالت Dativ است با حرف تعریف den که پیش از اسم مذگر مفرد در حالتAkkusativ می آید، نیز اشتباه گرفته نشود).

نمونه زیر را مشاهده بفرمایید

  

.Der Lehrer hilft den Kindern  

آقا معلم به بچه ها کمک می کند).   

در این نمونه den Kindern    در اصل die Kinder بوده است که در حالت متممی Dativ شده است.  

 den Kindern تبدیل شده است.  

واژه das Kind به معنای بچه می باشد و جمع آن die Kinder است و در حالتمتممی Dativ حرف تعریف die به den تبدیل می شود و در پایان واژه Kinder حرفn را می افزاییم.  

و اما دوستان در پایان در اینجا جمله ای را برای نمونه برگزیدم که سه حالت Nominativ, Dativ و ََAkkusativ در آن به کار رفته شده است

به جایگاه هر کدام از این سه حالت در جمله زیر توجه کنید!  

.Ich will jetzt dem Vater einen Brief schreiben 

  

من الان می خواهم برای پدر نامه ای بنویسم

مشاهده فرمودید که در نمونه بالا به ترتیب  

نخست Nominativ 

سپس Dativ 

و پس از این دو Akkusativ آمد.

 

Zugriffe: 8299