بخشی دیگر از ضمیرها یعنی ضمیرهای حالت متممی در این درس آموزش داده می شود. یعنی ضمیرهای حالت Dativ 

در درس پیش به ضمیرهای دو حالت فاعلی و مفعولی( مستقیم) پرداخته شد

و در اینجا در جدول زیر علاوه بر دو حالت یاد شده، حالت متممی نیز درج شده است

لطفا توجه بفرمایید

 Sie

sie

ihr

wir

sie

es

er

    du

ich

ضمیرهای حالت فاعلی

Sie

sie

euch

uns

sie

es

ihn

 dich

mich

ضمیرهای حالت مفعولی

Ihr

ihr

euch

uns

ihr

ihm

ihm

 mir/dir

mir

ضمیرهای حالت متممی

حالا به ترتیب اینکه در یک جمله ابتدا مفعول مستقیم و یامتممم بیاید، توجه کنید

چنانچه مفعول و متمم هر دو اسم بودند یعنی هیچکدام ضمیر نبودند، نخست متمم و سپس مفعول را می آوریم. مثل مثال زیر 

.Ich gebe dem Kind eine Schukolade 

یعنی: من به آن بچه شوکولات می دهم

اگر یکی از این دو مقوله اسم و دیگری ضمیر بود، نخست ضمیر و سپس اسم می آید

به این دو نمونه برای هر یک توجه بفرمایید

.Ich gebe ihm eine Schukolade 

.Ich gebe sie dem Kind 

معنی دو جمله بالا

من به او یک شوکولات می دهم

من آن را به بچه می دهم

 

چنانچه هر دو مقوله ضمیر بودند، نخست ضمیر مفعولی و سپس ضمیرمتممی می آید

مثل جمله زیر

.Der Mann gibt es ihm 

مرد آن را به او( مذکر) می دهد

 

Zugriffe: 4294