حروف بدون صدا

شکل فونتیک

حروف دارای این صدا

صدای مشابه در پارسی

مثال

 

[b]

 

b

 

مشابه صدای حرف «ب» تلفظ می‌شود

 

blau (blue)
sieben (seven)

       

[d]

d

مشابه صدای حرف «دال» تلفظ می‌شود

Dienstag m (Tuesday)
Kinder nt pl (children)

       

[f]

f  یا  v

مشابه صدای حرف «ف» تلفظ می‌شود

fünf (five)
vier (four)

       

[g]

g

مشابه صدای حرف «گاف» تلفظ می‌شود

gelb (yellow)
mögen (to like)

       

[h]

h

مشابه صدای حرف «ه» تلفظ می‌شود

Hamburg
Hütte f (hut)

       

[j]

j  یا  y

مشابه صدای حرف «ی» تلفظ می‌شود

ja (yes)
Yen m (yen)

       

[k]

k

مشابه صدای حرف «کاف» تلفظ می‌شود

kommen (to come)
Amerikaner m (American)

       

[l]

l

مشابه صدای حرف «لام» تلفظ می‌شود

lila (lilac)
alles (everything)

       

[m]

m

مشابه صدای حرف «میم» تلفظ می‌شود

Dame f (lady)
Samstag m (Saturday)

       

[n]

n

مشابه صدای حرف «نون» تلفظ می‌شود

Kind nt (child)
kennen (to know)

       

[p]

p

مشابه صدای حرف «پ» تلفظ می‌شود

pink (pink)
sprechen (to speak)

       

[r]

r

با صدایی بین «ر» و «قاف» تلفظ می‌شود. البته در بعضی لهجه‌ها به صورت «ر» قوی تلفظ می‌شود

orange (orange)
grün (green)

       

[s]

ß, ss, s

مشابه صدای حرف «سین» تلفظ می‌شود

bis (until)
alles (everything)

       

[t]

t

مشابه صدای حرف «ت» تلفظ می‌شود

rot (red)
Mittwoch m (Wednesday)

       

[v]

w or v

مشابه صدای حرف «واو» تلفظ می‌شود

woher (where from)
violett (purple)

       

[z]

s

مشابه صدای حرف «ز» تلفظ می‌شود

(rose-coloured)
sein (to be)

Zugriffe: 9288