مقدمه:

به طور طبیعی یادگیری الفبای هر زبان کلید و مقدمه یادگیری همان زبان به حساب می آید. و شرط موفقیت شما در نوشتار و گفتار زبان آلمانی مبنی بر این است که شما الفبا را خوب شناخته و با تلفظ و رسم الخط حروف به خوبی آشنا شده باشید.

 یکی از امتیازات زبان آلمانی نسبت به زبان انگلیسی این است که املاء و تلفظ زبان آلمانی یکی است. یعنی بر خلاف زبان انگلیسی در زبان آلمانی تقریبا هرآنچه که می نویسیم می خوانیم و بالعکس.

الفبای زبان آلمانی:

حرف تلفظ حرف تلفظ
A آ N

اِن

B بِ O

اُ

C

تس

P

پ

D د Q

کو

E اِ R

اق(بین خ و ق)

F اِف S

اِس

G گِ T

تِ

H ها U

او

I ای V

فاو

J یوت W

و

K کا X

ایکس

L اِل Y

اُپسیلون

M اِم Z

(ت)ست

 البته در زبان آلمانی حروف دیگری  را نیز مشاهده خواهید کرد این حروف عبارتند از :

ä    ,  ö   ,   ü  ,   ß

با ویدیو زیر تمرین کنید .

{youtubejw}70bMRqSv8I8{/youtubejw}

Zugriffe: 12422