در درسی که پیش رو می باشد، نوعی دیگر از ضمیرها را با هم بررسی می کنیم که به ضمیرهای ملکی موسومند.

 

ضمیرهای ملکی در زبان آلمانی پیش از اسم مملوک می آید و از حیث اینکه اسم چه جنسی داشته باشد. (مذکر، مونث و یا خنثی)، اسم مفرد باشد و یا جمع، و اسم در کدامیک از حالت های چهارگانه (Nominnativ, Akkusativ, datie, Genetiv) باشد، شکل های صرفی گوناگونی دارد.

 

برای شما عزیزان که تاکنون صرف حروف تعریف را به خوبی فراگرفته اید، چندان کار دشواری نیست. چراکه صرف ضمیر ملکی و حروف تعریف کاملا شبیه یکدیگر است.

 

درس امروز را با این جملات شروع می کنیم.

 

.Ich habe ein Buch

 

.Das ist mein Buch

 

 من یک کتاب دارم.

 

آن کتاب من است.

 

در اینجا نخست ضمیرهای ملکی را به شما در جدول زیر معرفی می کنیم و سپس یکی از آنها را انتخاب کرده و صرف می نماییم.

 

Sie

sie

ihr

wir

sie

es

er

du

ich

ضمیر فاعلی

Ihr

ihr

euer

unser

ihr

sein

sein

dein

mein

ضمیر ملکی

 

ضمیرهای ملکی که در جدول یاد شده ذکر گردید، ریشه هستند و در هیچ موقعیتی واقع نشده اند که صرف شوند. و همانطور که گفتیم چنانچه همراه اسم بیایند طبق شرایط جنسیت، شمارش و حالت های چهارگانه صرف می شوند.

 

برای اینکه بهتر درک کرده باشید، به مثال های زیر که برای هر یک از احتمالات است، توجه بفرمایید.

 

.Mein Vater ist nicht hier پدرم اینجا نیست.

 

.Dein Buch ist sehr alt کتاب تو خیلی قدیمی است.

 

Seine Schwester geht zur Schule خواهر او به مدرسه می رود.

 

.Unsere Freunden kommen alle aus Deutschland تمام دوستان ما اهل آلمان هستند.

 

سه جمله فوق اسم مملوک در حالت Nominativ بود و اسم مملوک به ترتیب مذکر، خنثی، مونث و جمع بودند.

 

و حال همین ضمیرهای ملکی به همراه اسم مملوک شان را در حالت Akkusativمشاهده بفرمایید.

 

.Ich liebe meinen Vater من پدرم را دوست دارم.

 

.Die Mutter liebt ihr Kind آن مادر بچه اش را دوست دارد.

 

.Wir lieben unsere Mutter ما مادرمان را دوست داریم.

 

.Er schreibt seine Aufgabenاو تکالیفش را انجام می دهد.

 

و حالا حالتDativ

 

.Sie hilft ihrem Vater او (مونث) به پدرش کمک می کند.

 

.Sie gibt ihrem Kind eine Schukolade او به بچه اش شوکولاتی می دهد

 

.Zigarrette schadet deiner Gesundheit سیگار به سلامتی ات آسیب می رساند.

 

.Ihr musst euren Freunden helfen شماها باید به دوستان تان کمک کنید!

 

و آخرین حالت Genetiv را مشاهده بفرمایید!

 

.Der Lehrer Meines Freunders ist jung  معلم دوستم جوان است.

 

.Die Karte deines Kindes ist verloren کارت بچه تو گم شده است

 

.Der Mann Ihrer Schwester kann nicht hier arbeiten شوهر خواهر جنابعالی اینجا نمی تواند کار کند.

 

.Die Freunde Ihrer Kinder sind auch ledig دوستان بچه های جنابعالی هم مجرد هستند.

 

و اما یک نکته مهم دوستان عزیز توجه کرده اید که ضمیر شما ی رسمی و مودبانه آلمانی( جنابعالی) در هر حالتی و موقعیتی که هست، اولین حرفش با حرف بزرگ نوشته می شود!! و این ضمیر در همه انواع ضمیرهای که تاکنون خوانده ایم از لحاظ شکل ظاهری مثل ضمیر او (مونث) و ضمیر آنها می باشد.


 

 

 

در این بخش به معرفی ضمیر مالکی (mein(e  می‌پردازیم. در زبان آلمانی با توجه به نوع اسمی که می‌خواهیم در مورد مالکیت آن صحبت کنیم ضمیر ملکی نیز متفاومت است به این صورت که:

 

زمانی که در مورد مالکیت یک اسم مذکر صحبت می‌کنیم از mein استفاده می‌کنیم.

 

زمانی که در مورد مالکیت یک اسم مونث صحبت می‌کنیم از meine استفاده می‌کنیم.

 

به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

او همسر (زن) من است.

.Das ist meine Frau

او دختر من است.

.Das ist meine Tochter

او شوهر من است.

.Das ist mein Mann

.او پسر من است

.Das ist mein Sohn

او دوست (مذکر) من است.

.Das ist mein Freund

او همکار (مذکر) من است.

.Das ist mein Kollege
جدول ضمایر ملکی

Pronomen (plural)

ضمیر (جمع)

Pronomen (singular)

ضمیر (مفرد)

unser/e

مال ما

mein/e

مال من

dein/e

مال تو

eur/e

مال شما (غیر محترمانه)

sein/e

مال او (خنثی)

sein/e

مال او (مذکر)

ihr/e

مال آنها

ihr/e

مال او (مونث)

Ihr/e *

مال شما و تو محترمانه

 

* ضمیر ملکی Ihr/e محترمانه حتما با حرف اول به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

نکته: پسوند ضمایر ملکی با توجه به جدول زیر انتخاب می‌شود.

 

انتخاب پسوند ضمایر ملکی

ضمایر مالکی در زبان آلمانی

 حالت اسم پس از ضمیر ملکی

Nominative

Accusative

Dative

Genitive

Masculine ( (مذکر

mein

meinen

meinem

meines

Feminine  (مونث)

meine

meine

meiner

meiner

Neuter  (خنثی)

mein

mein

meinem

meines

Plural (جمع)

meine

meine

meinen

meiner

 

  حالت اسم پس از ضمیر ملکی

Nominative

Accusative

Dative

Genitive

Masculine ( (مذکر

unser

uns(e)ren

uns(e)rem

uns(e)res

Feminine  (مونث)

uns(e)re

uns(e)re

uns(e)rer

uns(e)rer

Neuter  (خنثی)

unser

unser

uns(e)rem

uns(e)res

Plural (جمع)

uns(e)re

uns(e)re

uns(e)ren

uns(e)rer

 

Zugriffe: 12549