در این بخش درباره طریقه سوال کردن و صحبت کردن درباره مقصد صحبت می‌کنیم. برای سوال کردن درباره مقصد باید از کلمه سوالی wohin به معنی «به کجا» استفاده کرد.

به کجا می‌روید؟

؟Wohin gehen Sie

برای صحبت کردن درباره مقصد از حروف اضافه nach و zu استفاده می‌کنیم.

از حرف اضافه nach در مواردی استفاده می‌شود که بخاهیم درباره یک شهر یا کشور صحبت کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

من به برلین می‌روم (می‌رانم).

Ich fahre nach Berlin

برای صحبت کردن درباره مقصد در بیشتر موارد از حرف اضافه zu استفاده می‌شود. باید توجه داشته باشید که با اسامی مذکر و خنثی حرف اضافه zu به zum تبدیل می‌شود, که در واقع حالت خلاصه‌ای از zu + dem است.

der Platz » zum Platz 
das haus » zum haus

با اسامی مونث حرف اضافه zu به zur تبدیل می‌شود, که در واقع حالت خلاصه شده‌ی zu + der است.

die Oranienburger Straße » zur Oranienburger Straße 
die Galerie » zur Galerie

Zugriffe: 3942