در اینجا با تعدادی از کلمات سوالی در زبان آلمانی آشنا خواهید شد:


چه...؟

Was...?

کی...؟ چه وقت...؟

Wann...?

کجا...؟ کدام محل...؟

Wo...?

چه کسی...؟

Wer...?

به کجا...؟

Wohin...?

چند تا...؟ چقدر...؟

Wie viel...?

پس از استفاده کردن از یک کلمه سوالی در جمله فعل اصلی بلافاصله بعد از آن می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

؟Was sind Sie von Beruf

شغل شما چیست؟

؟Was ist das

این چیست؟

؟Wo wohnen Sie

کجا زندگی می‌کنید؟

؟Wohin, bitte

به کجا, لطفا؟

در برخی موارد برای سوالی کردن جمله نیازی به استفاده از کلمات سوالی نیست. در این موارد به سادگی با جابه‌جا کردن محل فعل از جایگاه دوم در جمله به جایگاه اول می‌توان جمله را سوالی کرد. به جملات زیر توجه کنید:

؟Ist das ein Taxi
؟Ist das der Herd
؟Sind wir da

Das ist ein Taxi
Das ist der Herd
Wir sind

 

 

پرسش‌های مهم

 

واژه پرسشی

واگویی

پارسی

wer?

ورِ

کی/ چه کسی؟

was?

واس

چی/ چه چیزی؟

wo?

وو

کجا؟

warum?

واروم

چرا؟

wann?

وان

کی/ چه زمانی؟

wie?

وی

چطور؟

wie viel?

وی فیل

چندتا؟

wie lange?

وی لانگِ

چقدر وقته؟

 

 

پرسش

واگویی

پارسی

Gibt es ...?

گیبت اِس...؟

آیا ... اینجا هست؟

Haben Sie ...?

هابِن زی...؟

آیا شما ... دارید؟

Wo ist/sind ...?

وو ایست/ زیند...؟

... کجاست؟

Wo kann ich ...?

وو کان ایش...؟

کجا می‌توانم ...؟

Verkaufen Sie ...?

فِرکاوفِن زی...؟

آیا ... می‌فروشید؟

Wie viel kostet das?

وی فیل کُستِت دَس؟

قیمتش چقدر است؟

Was ist das?

واس ایست دَس؟

این چیه؟

Um wie viel Uhr?

اوم وی فیل اووِ؟

ساعت چند؟

Wie spät ist es?

وی شپِت ایست اِس؟

ساعت چند است؟

Können Sie mir helfen?

کُنِن زی میر هِلفِن؟

می‌توانید به من کمک کنید؟

Wie weit ist es bis ...?

وی وایت ایست اِس بیس...؟

چقدر (مسافت) تا ... مانده؟

Gibt es einen Bus nach ...?

گیبت اِس آینِن بوس نَخ...؟

آیا اتوبوسی برای ... هست؟

Wie geht es Ihnen?

وی گیت اِس اینِن...؟

حال شما چطور است؟

Gefällt es Ihnen?

گِفِلت اِس اینِن؟

آیا این را دوست دارید؟

Wie heiβen Sie?

وی هایسِن زی؟

اسم شما چیست؟

Wie alt sind Sie?

وی آلت زیند زی؟

چند سالتان است؟

Woher kommen Sie?

ووهِر کامِن زی؟

اهل کجا هستید؟

Was machen Sie beruflich?

واس ماخِن زی بروفلیش؟

شغلتان چیست؟

Wie bitte?

وی بیتِ؟

ببخشید؟ (زمانی که چیزی را درست نمی‌شنوید)

Wirklich?

ویکلیش؟

واقعا؟

Na und?

نَ اوند؟

خوب که چی؟

 

 


در این بخش به بیان طریقه سوال کردن با کلمه سوالی Warum (چرا؟) و پاسخ دادن به این سوالات می‌پردازیم. تمرین‌های زیر را تکرار کنید.

برای جواب دادن به سوال‌های مطرح شده با Warum می‌توان از واژه denn (چون, چراکه) استفاده کرد.

چرا ایریس در خانه است؟

?Warum ist Iris zu Hause

ایریس در خانه است چون او مریض است.

.Iris ist zu Hause, denn sie ist krank

چرا تو در خانه‌ای؟

?Warum bist du zu Hause

من در خانه‌ام چون مریض هستم.

.Ich bin zu Hause, denn ich bin krank

چرا او در خانه است?

?Warum ist er zu Hause

او در خانه است چون مریض است.

.Er ist zu Hause, denn er ist krank

چرا این دختر در خانه است؟

?Warum ist das Mädchen zu Hause

این دختر در انه است چون او مریض است.

.Das Mädchen ist zu Hause, denn es ist krank

چرا ما در خانه‌ایم

?Warum sind wir zu Hause

شما در خانه‌اید چون مریض هستید.

.Ihr seid zu Hause, denn ihr seid krank

توماس! اریک! چرا شما در خانه هستید

?Thomas! Erik! Warum seid ihr zu Hause

ما در خانه هستیم چون ما مریض هستیم

.Wir sind zu Hause, denn wir sind krank

چرا شما در خانه‌اید, آقای برنر؟

?Warum sind Sie zu Hause, Herr Brenner

من در خانه‌ام چون من مریض هستم.

.Ich bin zu Hause, denn ich bin krank

 

در این بخش به بیان طریقه سوال کردن با کلمه سوالی Wann (چه وقت؟) و پاسخ دادن به این سوالات می‌پردازیم. تمرین‌های زیر را تکرار کنید.

مهمانی چه زمانیست؟

?Wann ist die Party

مهمانی امروز است.

.Die Party ist heute

مهمانی فرداست.

.Die Party ist morgen

مهمانی هفته بعد است.

.Die Party ist nächste Woche

مهمانی روز دوشنبه است.

.Die Party ist am Montag

امتحان چه زمانیست؟

?Wann ist das Examen

امتحان امروز است.

.Das Examen ist heute

امتحان فرداست.

.Das Examen ist morgen

امتحان هفته بعد است.

.Das Examen ist nächste Woche

امتحان روز دوشنبه است.

.Das Examen ist am Montag

 

 

جمله‌های زیر را تمرین کنید.

پدر شما کجاست؟

?Wo ist Ihr Vater

پدر من در خانه است.

.Mein Vater ist zu Hause

خواهر شما کجاست؟

?Wo ist Ihre Schwester

خواهر من در هامبورگ است.

.Meine Schwester ist in Hamburg

مادر بزرگ شما کجاست؟

?Wo ist Ihre Großmutter

مادربزرگ من در رم است.

.Meine Großmutter ist in Rom

آیا عمو/دائی شما در رم است؟

?Ist Ihr Onkel in Berlin

نه, عمو/دائی من در برلین نیست.

.Nein, mein Onkel ist nicht in Berlin

عمو/دائی من در هایدلبرگ است.

.Mein Onkel ist in Heidelberg

آیا دوست (مونث) شما در خانه است؟

?Ist Ihre Freundin zu Hause

نه, دوست من در خانه نیست.

.Nein, meine Freundin ist nicht zu Hause

دوست من در آمریکا است.

.Meine Freundin ist in Amerika

آیا خودروی شما اینجاست؟

?Ist Ihr Auto hier

نه, خودروی من از اینجا دور است.

.Nein, mein Auto ist weit von hier

 

جمله‌های زیر طریقه سوال کردن درباره محل را نشان می‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تکرار کنید.

خلبان کجاست؟

؟Wo ist der Pilot

حلبان در هانوور است.

.Der Pilot ist in Hannover

کتابخانه کجاست؟

؟Wo ist die Bibliothek

کتابخانه از اینجا دور است.

.Die Bibliothek ist weit von hier

موزه کجاست؟

؟Wo ist das Museum

موزه از اینجا دور نیست.

.Das Museum ist nicht weit von hier

پرفسور کمپ کجاست؟

؟Wo ist Professor Kamps

پرفسور کمپ در خانه است.

.Professor Kamps ist zu Hause

آیا خانم کمپ در خانه است؟

؟Ist Frau Kamps zu Hause

بله, خانم کمپ در خانه است.

.Ja, Frau Kamps ist zu Hause

نه, خانم کمپ در خانه نیست.

.Nein, Frau Kamps ist nicht zu Hause

خانم کمپ در برلین است.

.Frau Kamps ist in Berlin

آیا عمه/خاله شما در خانه است؟

؟Ist Ihre Tante zu Hause

بله, عمه/خاله من در خانه است.

.Ja, meine Tante ist zu Hause

نه عمه/خاله من در خانه نیست.

.Nein, meine Tante ist nicht zu Hause

عمه/خاله من در لهستان است.

.Meine Tante ist in Polen

 

جمله‌های زیر طریقه سوال کردن با was را نشان می‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تکرار کنید.

آن یک کتاب است یا یک دفتر؟

?Ist das ein Buch oder ein Heft

آن یک کتاب است.

.Das ist ein Buch

آن یک کتابخانه است یا یک دبیرستان؟

Ist das eine Bibliothek oder ein Gymnasium?

آن یک کتابخانه است.

.Das ist eine Bibliothek

آن چیست؟

?Was ist das

آن رایانه من است.

.Das ist mein Computer

آن چیست؟

?Was ist das

آن روزنامه من است.

.Das ist meine Zeitung

آن چیست؟

?Was it das

آن یک رودخانه است.

.Das ist ein Fluss

آن چیست؟

?Was ist das

آن یک ساعت است.

.Das ist eine Uhr

آیا آن یک آپارتمان است؟

?Ist das eine Wohnung

بله, آن یک آپارتمان است.

.Ja, das ist eine Wohnung

نه, آن یک آپارتمان نیست.

.Nein, das ist keine Wohnung

آن یک خانه است.

.Das ist ein Haus

آیا آن یک مداد است؟

?Ist das ein Bleistift

بله, آن یک مداد است.

.Ja, das ist ein Bleistift

نه, آن یک مداد نیست.

.Nein, das ist kein Bleistift

آن یک خودکار است.

.Das ist ein Kuli

آیا آن یک شهر است.

?Ist das eine Stadt

بله, آن یک شهر است.

.Ja, das ist eine Stadt

 


 

wer ( چه کسی)؟ 

 

wen ( چه کسی را)؟ 

 

و was هم به معنایی چه چیزی؟ و هم به معنایی چه چیزی را؟ 

 

 

 

wer : همانطور که دیدید، به معنای چه کسی است و چونکه در مورد نهاد (فاعل) جمله می پرسد، بنابراین در جایگاه فاعل جمله قرار می گیرد و در آغاز جمله می نشیند

 

باید توجه کرد که این واژه پرسشی  مورد نظر نیز در مورد انسان به کار می رود

 

مثلا جمله آلمانی   . Das Kind schaut den Film 

 

یعنی 

 

( آین) بچه فیلمه رو تماشا می کنه

 

را باید با واژه پرسشی wer پرسشی کرد.  

 

که می شود

 

 ?Wer schaut den Film 

 

یعنی  

 

چه کسی فیلمه رو تماشا می کنه؟  

 

در این جمله wer جانشین das Kind که نهاد( فاعل) جمله می باشد، شده است

 

wen : این واژه پرسشی همانند wer شخصی است و همچنین در مورد انساناست. و هنگامیکه در جمله می آید در جایگاه و نقش مفعول مستقیم واقع می شود. و همانطور هم که مشاهده فرمودید به معنایی چه کسی را می باشد

 

برای مثال 

 

.Er besucht heute die Lehrerin 

 

یعنی  

 

او(مذکر) امروز خانم معلم را ملاقات می کند

 

اگر بخواهیم بپرسیم،  

 

چه کسی را او امروز ملاقات می کند؟ 

 

می گوییم

 

?Wen besucht er heute 

 

توجه می کنید که wen به جایی  die Lehrerin  که مفعول مستقیم جمله  

 

است ، می نشیند.  

 

was: دو واژه پرسشی پیشین شخصی بودند و در مورد انسان به کار برده می شدن. اما واژه پرسشی was در مورد همه چیز غیر از انسان یعنی اشیاء وحیوانات و…به کار برده می شود.. 

 

و این واژه هم به معنایی چه چیزی؟ و هم به معنایی چه چیزی را؟ می باشد یعنی هم جانشین  نهاد(فاعل) و هم جانشین مفعول مستقیم است.  

 

به این مثال توجه بفرمایید!  

 

  .Wir lesen hier viele Geschichte 

 

یعنی  

 

 ما اینجا داستانهای زیادی را می خوانیم.  

 

حال می شود پرسید:  

 

?Was lesen wir hier 

 

یعنی  

 

ما اینجا چه چیزی می خوانیم؟  

 

در این جمله was به جای viele geschichte که مفعول مستقیم جمله و نیز شیءمی باشد، نشسته است.  

 

و مثالی دیگر از این واژه پرسش که جانشین نهاد (فاعل) جمله شده است..  

 

ِ.Der Bleichtift ist nicht so teuer 

 

یعنی  

 

(این) مداد خیلی گران نیست.  

 

حال می پرسیم

 

?Was ist nicht so teuer 

 

 در اینجا was جانشین der Bleichtift که نهاد(فاعل) جمله می باشد، شده است

 

خوب دوستان عزیز  

 

به نکات پایانی درس خوب گوش کنید!  

 

1- واژگان پرسشی در ابتدای جمله می آیند.  

 

2- پس از واژگان پرسشی فعل می آید

 

3- wer و wen واژگان پرسشی شخصی هستند و در مورد انسانها می پرسند اماwas غیر شخصی و در مورد غیر انسانها یعنی اشیاء و حیوانات به کار برده می شود

 

 4- حتما یادتون نرفته که رنگ سبز در اینجا یعنی نهاد( فاعل) همان Nominativآلمانی و رنگ آبی هم مفعول مستقیم و همان Akkusativ آلمانی که در درس گذشته فرا گرفتید

 

از اینکه یادتون مونده رنگا پس آرزو می کنم که به آرزوهای رنگارنگ تون هر چه سریع تر برسید!


سوالات بله/خیر و زیر را پرسیده و سپس به آنها جواب دهید.

آیا او عمو/دائی است؟

?Ist das der Onkel

بله, او عمو/دائی است.

.Ja, das ist der Onkel

نه, او عمو/دائی نیست.

.Nein, das ist nicht der Onkel

او پدر بزرگ است.

.Das ist der Großvater

آیا او یک دوست است؟

?Ist das ein Freund

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist ein Freund

نه, او یک دوست نیست.

.Nein, das ist kein Freund

او برادر من است.

.Das ist mein Bruder

آیا او مادر بزرگ است؟

?Ist das die Großmutter

بله, او مادر بزرگ است.

.Ja, das ist die Großmutter

نه, او مادر بزرگ نیست.

.Nein, das ist nicht die Großmutter

او عمه/خاله من است.

.Das ist meine Tante

آیا او یک دوست (مونث) است؟

?Ist das eine Freundin

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist eine Freundin

نه, او یک دوست است.

.Nein, das ist keine Freundin

او خواهر من است.

.Das ist meine Schwester

 

جمله‌های زیر را بلند تکرار کنید.

او کیست؟

?Wer ist das

او یک دوست است.

Das ist ein Freund

او کیست؟

?Wer ist das

او یک دوست (مونث) است.

Das ist eine Freundin

او کیست؟

?Wer ist das

او برادر من است.

Das ist mein Bruder

او کیست؟

?Wer ist das

او خواهر من است.

Das ist meine Schwester

او کیست؟

?Wer ist das

او عمو/دائی من است.

Das ist mein Onkel

او کیست؟

?Wer ist das

او عمه/خاله من است.

Das ist meine Tante

او کیست؟

?Wer ist das

او پدربزرگ من است.

Das ist mein Großvater

او کیست؟

?Wer ist das

او دختر من است.

Das ist meine Tochter

 

آقای اشنایدر کجاست؟

؟Wo ist Herr Schneider

آقای اشنایدر در آلمان است.

.Herr Schneider ist in Deutschland

پرفسور گلب کجاست؟

؟Wo ist Professor Gelb

پرفسور گلب در آمریکا است.

.Professor Gelb ist in Amerika

معلم کجاست؟

؟Wo ist der Lehrer

معلم در پاریس است.

.Der Lehrer ist in Paris

دانش آموز (مونث) کجاست؟

؟Wo ist die Studentin

دانش آموز در برلین است.

.Die Studentin ist in Berlin

بچه کجاست؟

؟Wo ist das Kind

بچه اینجاست.

.Das Kind ist hier

پدر کجاست؟

؟Wo ist der Vater

پدر آنجاست.

.Der Vater ist da

گزارشگر (مونث) کجاست؟

؟Wo ist die Reporterin

گزارشگر در ورشو است.

.Die Reporterin ist in Warschau

خانم باوور کجاست؟

؟Wo ist Frau Bauer

خانم باوور در دانمارک است.

.Frau Bauer ist in Dänemark

 

 

 

Antworten

Fragen

W-Frage

.Das ist ein Vögel

?Was ist das

was

.Er ist mein Vater

?Wer ist der Mann

wer

Heute besuche ich meine Lehrerin.

?Wen besuchst du heute

wen

.Ich helfe meiner Mutter

?Wem hilfst du jetzt

wem

Das ist das Auto meines Freundes.

?Wessen ist das Auto

wesen

 Am Nachmitag komme ich nach Hause züruck. 

Wann kommst du nach Hause züruck?

wann

.Sie wohnt in Berlin

?Wo wohnt Frau Bauer

wo

.Sie geht jetzt ins Kino

?Wohin geht jetzt Monika

Wohin

.Ich komme aus Iran

?Woher kommen Sie

woher

.Ich gehe sehr schnell

?Wie gehst du zur Schule

wie

.Ich spreche drei Sprachen

Wie viele Sprachen sprichst du?

Wie viele

.Ich brauche viel Geld

?Wie viel Geld brachst du

Wie viel

 

نکته (1): با مشاهده جدول خواهید فهمید که میان واژگان پرسشی  در هر سه ستون هماهنگی ایجاد گردیده­است.

 

نکته (2): دو واژه پرسشی آخر، برای شما دوستان ناآشناست. هر دو برای شمارش به کار می­روند.

 

  wie viele برای اسمهای قابل شمارش یعنی تعداد اما  wie viel  برای اسمهای غیرقابل شمارش یعنی مقدار به کار برده می­شود.

 

نکته (3):  wie viel  همچنین برای پرسیدن ساعت به کار برده می­شود. مانند نمونه زیر

 

Wie viel Uhr ist es?

 

Es ist zehn Uhr


Zugriffe: 19177