در این بخش شما خواهید آموخت چگونه ملیت و محل زندگی خود را به دیگران بگویید.

برای مشخص کردن ملیتتان روشی ساده وجود دارد و آن هم استفاده از عبارت Ich komme aus ...  است که به صورت تحت الفظی به معنی «من از ... آمدم » است اما معنی آن «من اهل ... هستم» است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich komme aus dem Iran

من اهل ایران هستم.

Ich komme aus Berlin

من اهل برلین هستم.

Ich komme aus Schottland

من اهل اسکاتلند هستم.

برای معرفی محل زندگیتان باید از عبارت Ich wohne in ... استفاده کنید که به معنی «من در ... زندگی می‌کنم» است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich wohne in Tehran

من در تهران زندگی می‌کنم.

Ich wohne in Deutschland

من در آلمان زندگی می‌کنم.

Ich wohne in Frankfurt

من در فرانکفورد زندگی می‌کنم.

 

من آمریکایی هستم.

.Ich bin Amerikaner

من آمریکایی (مونث) هستم.

.Ich bin Amerikanerin

آیا تو آلمانی هستی؟

?Bist du Deutscher

آیا شما آلمانی هستید؟

.Sind Sie Deutsche

شما کجا هستید؟

?Wo seid ihr

ما در آلمان هستیم.

.Wir sind in Deutschland

آنها از اینجا دور نیستند.

.Sie sind nicht weit von hier

پدر شما کجاست؟

?Wo ist Ihr Vater

او در هامبورگ است.

.Er ist in Hamburg

دوست (مونث) شما کجاست؟

?Wo ist Ihre Freundin

او (مونث) در اتریش است.

.Sie ist in Österreich

دفترچه شما کجاست؟

?Wo ist Ihr Heft

آن در خانه است.

.Es ist zu HauseIch bin Iraner.

.من ایرانی (مذکر) هستم

Ich bin Iranerin.

.من ایرانی (مونث) هستم

Bist du Deutscher?

آیا تو آلمانی هستی؟

Sind Sie Deutsche?

آیا شما (رسمی) آلمانی هستید؟

Wo seid ihr?

شما (جمع غیر رسمی) کجا هستید؟

Wir sind in Deutschland.

.ما در آلمان هستیم

Sie sind nicht weit von hier.

.آنها از اینجا دور نیستند

Wo ist Ihr Vater?

.پدر شما کجاست

Er ist in Hamburg.

او در هامبورگ است

Wo ist Ihre Freundin?

دوست تو (مونث) کجاست؟

Sie ist in Österreich.

او در اتریش است.

Wo ist Ihr Heft?

دفتر شما (رسمی) کجاست؟

Es ist zu Hause.

.آن) در خانه است

 

 

Zugriffe: 4835