در زبان آلمان معرفی خود را معمولا با جله ساده Ich bin ... که به معنی من هستم است شروع می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

من Sabine Möller هستم.

Ich bin Sabine Möller

من Christian Maier هستم.

Ich bin Christian Maier

من خانم Kracht هستم.

Ich bin Frau Kracht

من آقای Jansen هستم.

Ich bin Herr Jansen

برای پرسیدن نام یک نفر می‌توانید از Sind Sie ...? در موارد محترمانه و از Bist du...? در موارد دوستانه استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

آیا تو Sabine Möller هستی؟

؟Bist Du Sabine Möller

آیا تو Christian Maier هستی؟

؟Bist du Christian Maier

آیا شما خانم Kracht هستید؟

؟Sind Sie Frau Kracht

آیا شما آقای Jansen هستید؟

؟Sind Sie Herr Jansen


توجه داشته باشید که S در Sie (به عنوان ضمیر محترمانه) همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.

 

تمرین 1

 

در این بخش شما با طریقه معرفی خود آشنا می‌شوید. برای موثر بودن تمرینات این بخش باید آنها را بارها و بارها تکرار کنید تا بتوانید در شرایط مختلف از آنها استفاده کنید. در صورت امکان تمرین ها را بلند تکرار کنید. دو روش ارائه شده در پایین از نظر معنی تفاوت خاصی با هم ندارند. البته کاربردهای هر روش با روش دیگر کمی متفاوت است اما در ابتدا نیازی به یادگیری آن نیست.

 

نام من گرهارد است

.Mein Name ist Gerhardt

نام من فریدا است

.Mein Name ist Frieda

نام من بوریس است

.Mein Name ist Boris

نام من تانیا است

.Mein Name ist Tanja

نام من ... است

....Mein Name ist

 

نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie

نام من هلموت است

.Ich heiße Helmut

نام من لویزِ است

.Ich heiße Luise

نام من ورنر است

.Ich heiße Werner

نام من گودرون

.Ich heiße Gudrun

نام من ... است.

....Ich heiße


 

تمرین زیر شروع کوتاه و ساده یک مکالمه را نشان می‌دهد. سعی کنید جمله‌ها را بارها به طور بلند تکرار کنید.

 

ببخشید نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie, bitte

نام من براوون است. ورنر براوون

.Ich heiße Braun. Werner Braun

روز بخیر آقای براوون

.Guten Tag, Herr Braun

نام من شیلر است. تانیا شیلر

.Ich heiße Schiller. Tanja Schiller

روز بخیر خانم شیلر

.Guten Tag, Frau Schiller

نام من اشنایدر است

.Ich heiße Schneider

فردریش اشنایدر

.Friedrich Schneider

روز بخیر اقای اشنایدر

.Guten Tag, Herr Schneider

نام من کلر است. ماریان کلر

.Ich heiße Keller. Marianne Keller

روز بخیر خانم کلر

.Guten Tag, Frau Keller

نام من ... است.

...Ich heiße

روز بخیر (اقا/ خانم) ...

...(Guten Tag (Herr/Frau


 

تمرین 3

 

تمرین زیر طریقه سوال کردن درباره افراد را نشان می‌دهد. سعی کنید جمله‌ها را بارها به طور بلند تکرار کنید.

 

او کیست؟

؟Wer ist das

او معلم است.

.Das ist der Lehrer

او کیست؟

؟Wer ist das

او پرفسور (مونث) است.

.Das ist die Professorin

او کیست؟

؟Wer ist das

او دانش آموز است.

.Das ist der Student

او کیست؟

؟Wer ist das

او خلبان است.

.Das ist der Pilot

او کیست؟

؟Wer ist das

او مادر است.

.Das ist die Mutter

او کیست؟

؟Wer ist das

او پدر است.

.Das ist der Vater

او کیست؟

؟Wer ist das

او پرفسور شرفر است.

.Das ist Professor Schräfer


 

او کیست؟

?Wer ist das

او یک دوست است.

Das ist ein Freund

او کیست؟

?Wer ist das

او یک دوست (مونث) است.

Das ist eine Freundin

او کیست؟

?Wer ist das

او برادر من است.

Das ist mein Bruder

او کیست؟

?Wer ist das

او خواهر من است.

Das ist meine Schwester

او کیست؟

?Wer ist das

او عمو/دائی من است.

Das ist mein Onkel

او کیست؟

?Wer ist das

او عمه/خاله من است.

Das ist meine Tante

او کیست؟

?Wer ist das

او پدربزرگ من است.

Das ist mein Großvater

او کیست؟

?Wer ist das

او دختر من است.

Das ist meine Tochter


 

اصطلاحات ضروری

 

زبان آموزان عزیز توجه داشته باشید که در تلفظ «ر» در لهجه‌های متفاوت آلمانی با هم متفاوت است اما معمولا با صدایی نزدیک به «ق» تلفظ خواهد شد با این حال در تلفظ به همان صورت «ر» نوشته شده است.

 

Guten Morgen goot-en mor-gen

صبح بخیر 

(گوتِن مُرگِن)

Guten Tag goot-en tak

 سلام/ روز بخیر

 (گوتِن تاک)

Guten Abend goot-en a-bend

شب بخیر/ عصر بخیر

(گوتِن آبِند)

Gute Nacht goot-e nakht

شب بخیر

 (گوتِن ناخت)

Auf Wiedersehen owf vee-der-ziyen

 خدا حافظ

 (آوف ویدِ زییِن)

Bitte bi-te

لطفا

 (بیتِ)

Danke dan-ke

ممنونم

 (دانکِ)

Bitte schön bi-te shun

خواهش می‌کنم

 (بیتِ شون)

Ja/Nein ya/nain

خیر/ بله

(یا/ناین)

Herr/Frau/Fräulein her/frau/fro-lian

دوشیزه/ خانم / آقا

 (هِر/ فِرا/فرُلایل)

Wie geht es Ihnen? vee get es ee-nen

(حال شما چطور است؟ (رسمی

 (وی گیت اِس اینِن)

Wie geht's? vee gets

(چالت چطوره؟ (غیر رسمی

 (وی گیتس)

 

Ich bin müde. ish bin moo-de

.من خسته هستم

 (ایش بین مودِ)

Ich bin krank. ich bin krank

.من مریض هستم

 (ایش بین کرانک)

Ich habe Hunger. ich ha-be hoong-er

.من گرسنه هستم

 (ایش هابِ هونگِر)

Ich habe Durst. ich ha-be dirst

.من تشنه هستم

 (ایش هابِ دورست)

Gut/Es geht/So lala goot/ess get/zo lahlah

خوبه / درسته/ بد نیست

 (گوت/ اِس گیت/ زو لالا)

Schlecht/Nicht Gut shlesht/nisht goot

خوب نیست/ بد

 (شلِشت/ نیشت گوت)

Wie heißen Sie? vee hai-sen zee

(اسم شما چیست؟ (رسمی

 (وی هایسِن زی)

Wie heißt du? vee haist doo

(اسم تو چیست؟ (غیر رسمی

 (وی هایست دو)

Ich heiße... ich hai-se

.اسم من ... است

 (ایش هایسِ)

Mein Name ist... main na-me ist

.اسم من ... است

 (ماین نامِ ایست)

Woher kommen Sie? vo-her koh-men zee

(شما اهل کجا هستید؟ (رسمی

 (وُهِر کُمِن زی)

Woher kommst du? vo-her komst doo

(اهل کجایی؟ (غیر رسمی

 (وُهِر کامست دو)

Wo wohnen Sie? vo vo-nen zee

(کجا زندگی می‌کنید؟ (رسمی

 (وو وُنِن زی)

Wo wohnst du? vo vonst doo

(کجا زندگی می‌کنی؟ (غیر رسمی

 (وو وُنست دو)

Ich komme aus Iran.ich ko-me aus iran

.من ایرانی هستم

 (ایش کامِ آوس ایران)

Ich wohne in... ich vo-ne in

.من در ... زندگی می‌کنم

 (ایش وُنِ این)

Wie alt sind Sie? vee alt zind zee

(چند سالتان است/ چقدر سن دارید؟ (رسمی

 (وی آلت زیند زی)

Wie alt bist du? vee alt bist doo

(چند سالته؟ (غیر رسمی

 (وی آلت بیست دو)

Ich bin ____ Jahre alt. ich bin ____ ya-re alt 

  من ... سن دارم/ من ... ساله هستم.     

 (ایش بین ... یارِ آلت)

Sprechen Sie Deutsch? shprech-en zee doytch

(آیا شما می‌توانید آلمانی صحبت کنید؟ (رسمی

 (شپِرِشِن زی دُیچ)

Sprichst du Englisch? shprishst doo eng-lish

(می‌تونی انگلیسی صحبت کنی؟ (غیر رسمی

 (شپریشست دو اینگلیش)

Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch fran-tsur-zish, ee-tal-ya-nish,span-ishroos-ish, ya-pan-ish

ژاپنی, روسی, اسپانیایی, ایتالیایی, فرانسوی

 (فرانسوزیش- ایتالیانیش- شپانیش- روسیش- یاپانیش)

Ich spreche... ish shpresh-e

.من می‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

 (ایش شپرِشِ)

Ich spreche kein... ish shpresh-e kain

.من نمی‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

 (ایش اشپِرِشِ کاین)

 

Ich verstehe [nicht]. ish fehr-ste-e [nisht]

[من می‌فهمم [نمی‌فهمم

 (ایش فِشتییِ)

Ich weiß [nicht]. ich vais [nisht]

[من می‌دانم [نمی‌دانم

 (ایش وایس/ نیشت)

Entschuldigen Sie ent-shool-di-gen zee

.ببخشید

 (اِنت شُلِدی گِن زی)

Es tut mir leid. es toot meer lait

.معذرت می‌خواهم

 (اِس توت مییِ لاید)

Bis später/bald biss shpe-ter/bahlt

.بعدا / به زودی می‌بینمت

 (بیس شپِتِر/ بالد)

Tschüs/Tschau  tchews/chaow

(خدا حافظ (غیر رسمی

 (ت شوس/ چاو)

Ich liebe dich. ich leeb-e dish

.دوستت دارم

 (ایش لیبِ دیش)

Ich liebe Sie. ich leeb-e zee

. من شما را دوست دارم

 (ایش لیبِ زی)


 

آیا او عمو/دائی است؟

?Ist das der Onkel

بله, او عمو/دائی است.

.Ja, das ist der Onkel

نه, او عمو/دائی نیست.

.Nein, das ist nicht der Onkel

او پدر بزرگ است.

.Das ist der Großvater

آیا او یک دوست است؟

?Ist das ein Freund

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist ein Freund

نه, او یک دوست نیست.

.Nein, das ist kein Freund

او برادر من است.

.Das ist mein Bruder

آیا او مادر بزرگ است؟

?Ist das die Großmutter

بله, او مادر بزرگ است.

.Ja, das ist die Großmutter

نه, او مادر بزرگ نیست.

.Nein, das ist nicht die Großmutter

او عمه/خاله من است.

.Das ist meine Tante

آیا او یک دوست (مونث) است؟

?Ist das eine Freundin

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist eine Freundin

نه, او یک دوست است.

.Nein, das ist keine Freundin

او خواهر من است.

.Das ist meine Schwester


Zugriffe: 10512