آموزش زبان آلمانی

Titel Zugriffe
آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول 3222
1. در اول (حروف الفبای آلمانی) 10818
درس 2 - حروف بی صدا2. 8060
درس 3 حروف صدا دار 5907
درس 4 جنسیت - حروف تعریف 8447
درس 5 حرف تعریف نکر ه 6222
درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ 9820
درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ) 8170
درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم 6043
درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها 5377
درس 10 جدول ضمایر ملکی 10143
درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی 5507
درس 12 ضمایر انعکاسی 6577
درس 13 ضمایر اشاره 4332
درس 14 جدول ضمایر شخصی 4011
درس 15 ضمیر فاعلی Sie 4051
درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی 4264
درس 17 افعال کمکی 5993
درس 18 افعال ضعیف و قوی 4693
درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند 9738
درس 20- افعال لازم و متعدی 7130
درس 21 زمان حال ساده 4879
درس 22 زمان گذشته 7278
دزس 23 زمان حال کامل 5647
درس 24 زمان آینده 4751
درس 25 پرسشی کردن جملات 4752
درس 26 منفی کردن جملات 5479
درس 27 جملات امری 4022
درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer 12060
درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه 3475
درس 30 ملیت و محل سکونت 3810
درس31 مکان 3126
درس 32 مثصد 2917
درس 33 لطفا Bitte 3083
اعداد در زبان آلمانی درس 34 2836
درس 35 اسامی مرکب 3013
درس 36 کمیت ها و مقادیر 2979
درس 37 دوست داشتن 3124
درس 38 بیان خواسته ها 3214
درس 39 آنجا و آنجا هست 3084
درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی 10420
درس 41 کاربرد واژه ی doch 3735
درس 42 ابزار نیاز 3131
درس 43 حالت جمع اسامی 3117
درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی 4465
درس 45 مفعول با واسطه (متمم) 5877
درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی 3223
درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی 3693
درس 48 نوشتن رزومه کاری 3810
درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی 14943
درس 50 جایگاه قید زمان 5284
درس 51 بیان تاریخ 4601
درس 52 موافقت و مخالفت 4648
Anzeige #