آموزش زبان آلمانی

Titel Zugriffe
آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول 4206
1. در اول (حروف الفبای آلمانی) 12419
درس 2 - حروف بی صدا2. 9304
درس 3 حروف صدا دار 7109
درس 4 جنسیت - حروف تعریف 9929
درس 5 حرف تعریف نکر ه 7472
درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ 11201
درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ) 9454
درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم 7599
درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها 6614
درس 10 جدول ضمایر ملکی 12542
درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی 6844
درس 12 ضمایر انعکاسی 7998
درس 13 ضمایر اشاره 5485
درس 14 جدول ضمایر شخصی 5095
درس 15 ضمیر فاعلی Sie 5042
درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی 5303
درس 17 افعال کمکی 10112
درس 18 افعال ضعیف و قوی 6107
درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند 13242
درس 20- افعال لازم و متعدی 9281
درس 21 زمان حال ساده 6453
درس 22 زمان گذشته 9350
دزس 23 زمان حال کامل 7822
درس 24 زمان آینده 6047
درس 25 پرسشی کردن جملات 5958
درس 26 منفی کردن جملات 7480
درس 27 جملات امری 5828
درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer 19283
درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه 4618
درس 30 ملیت و محل سکونت 4847
درس31 مکان 4146
درس 32 مثصد 3938
درس 33 لطفا Bitte 4152
اعداد در زبان آلمانی درس 34 3879
درس 35 اسامی مرکب 4113
درس 36 کمیت ها و مقادیر 3973
درس 37 دوست داشتن 4210
درس 38 بیان خواسته ها 4283
درس 39 آنجا و آنجا هست 4067
درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی 13226
درس 41 کاربرد واژه ی doch 5110
درس 42 ابزار نیاز 4109
درس 43 حالت جمع اسامی 4166
درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی 6228
درس 45 مفعول با واسطه (متمم) 8337
درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی 4291
درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی 4817
درس 48 نوشتن رزومه کاری 5171
درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی 18549
درس 50 جایگاه قید زمان 7027
درس 51 بیان تاریخ 6321
درس 52 موافقت و مخالفت 5823
Anzeige #