آموزش زبان آلمانی

Titel Zugriffe
آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول 3471
1. در اول (حروف الفبای آلمانی) 11189
درس 2 - حروف بی صدا2. 8385
درس 3 حروف صدا دار 6207
درس 4 جنسیت - حروف تعریف 8813
درس 5 حرف تعریف نکر ه 6517
درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ 10181
درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ) 8560
درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم 6423
درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها 5673
درس 10 جدول ضمایر ملکی 10794
درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی 5868
درس 12 ضمایر انعکاسی 7034
درس 13 ضمایر اشاره 4599
درس 14 جدول ضمایر شخصی 4289
درس 15 ضمیر فاعلی Sie 4317
درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی 4540
درس 17 افعال کمکی 6734
درس 18 افعال ضعیف و قوی 5036
درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند 10457
درس 20- افعال لازم و متعدی 7552
درس 21 زمان حال ساده 5248
درس 22 زمان گذشته 7749
دزس 23 زمان حال کامل 6178
درس 24 زمان آینده 5093
درس 25 پرسشی کردن جملات 5098
درس 26 منفی کردن جملات 5977
درس 27 جملات امری 4413
درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer 13601
درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه 3779
درس 30 ملیت و محل سکونت 4091
درس31 مکان 3408
درس 32 مثصد 3194
درس 33 لطفا Bitte 3360
اعداد در زبان آلمانی درس 34 3107
درس 35 اسامی مرکب 3286
درس 36 کمیت ها و مقادیر 3240
درس 37 دوست داشتن 3408
درس 38 بیان خواسته ها 3479
درس 39 آنجا و آنجا هست 3328
درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی 11040
درس 41 کاربرد واژه ی doch 4050
درس 42 ابزار نیاز 3376
درس 43 حالت جمع اسامی 3392
درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی 4879
درس 45 مفعول با واسطه (متمم) 6436
درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی 3483
درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی 3976
درس 48 نوشتن رزومه کاری 4148
درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی 15547
درس 50 جایگاه قید زمان 5654
درس 51 بیان تاریخ 4991
درس 52 موافقت و مخالفت 4892
Anzeige #