آموزش زبان آلمانی

Titel Zugriffe
آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول 3113
1. در اول (حروف الفبای آلمانی) 10567
درس 2 - حروف بی صدا2. 7893
درس 3 حروف صدا دار 5752
درس 4 جنسیت - حروف تعریف 8228
درس 5 حرف تعریف نکر ه 6056
درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ 9584
درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ) 8004
درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم 5877
درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها 5234
درس 10 جدول ضمایر ملکی 9748
درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی 5362
درس 12 ضمایر انعکاسی 6325
درس 13 ضمایر اشاره 4218
درس 14 جدول ضمایر شخصی 3871
درس 15 ضمیر فاعلی Sie 3926
درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی 4125
درس 17 افعال کمکی 5445
درس 18 افعال ضعیف و قوی 4466
درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند 9230
درس 20- افعال لازم و متعدی 6780
درس 21 زمان حال ساده 4618
درس 22 زمان گذشته 6964
دزس 23 زمان حال کامل 5377
درس 24 زمان آینده 4536
درس 25 پرسشی کردن جملات 4592
درس 26 منفی کردن جملات 5171
درس 27 جملات امری 3825
درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer 11050
درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه 3344
درس 30 ملیت و محل سکونت 3697
درس31 مکان 3005
درس 32 مثصد 2806
درس 33 لطفا Bitte 2970
اعداد در زبان آلمانی درس 34 2729
درس 35 اسامی مرکب 2877
درس 36 کمیت ها و مقادیر 2868
درس 37 دوست داشتن 3019
درس 38 بیان خواسته ها 3113
درس 39 آنجا و آنجا هست 2969
درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی 9922
درس 41 کاربرد واژه ی doch 3580
درس 42 ابزار نیاز 3028
درس 43 حالت جمع اسامی 2969
درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی 4204
درس 45 مفعول با واسطه (متمم) 5485
درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی 3098
درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی 3557
درس 48 نوشتن رزومه کاری 3625
درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی 14559
درس 50 جایگاه قید زمان 5055
درس 51 بیان تاریخ 4421
درس 52 موافقت و مخالفت 4533
Anzeige #