خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 5241
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 5595
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 4217
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 4077
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 3137
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 3747
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 4065
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 5197
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 3629
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 4844
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 3772
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 5415
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 4168
خواص سوره حج () 2944
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 2823
خواص سوره لقمان 2860
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 2790
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 3236
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 3111
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 3044
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 3102
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 4059
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 3731
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 3175
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 3307
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 6563
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 3367
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 3700
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 2965
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 3143
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 4549
Anzeige #