خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 4630
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 4585
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 3373
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 3372
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 2487
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 2993
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 2992
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 4197
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 2952
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 4114
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 3099
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 4792
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 3418
خواص سوره حج () 2348
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 2214
خواص سوره لقمان 2276
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 2102
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 2601
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 2517
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 2400
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 2530
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 3469
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 3158
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 2456
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 2652
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 5719
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 2709
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 2999
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 2331
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 2389
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 3781
Anzeige #