خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 4766
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 4794
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 3498
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 3484
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 2599
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 3117
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 3126
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 4385
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 3088
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 4267
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 3233
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 4919
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 3555
خواص سوره حج () 2457
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 2322
خواص سوره لقمان 2387
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 2242
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 2718
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 2631
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 2524
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 2643
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 3585
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 3275
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 2612
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 2769
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 5847
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 2845
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 3159
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 2458
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 2540
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 3916
Anzeige #