خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 4555
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 4503
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 3299
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 3300
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 2430
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 2930
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 2924
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 4140
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 2900
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 4056
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 3054
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 4732
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 3351
خواص سوره حج () 2295
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 2168
خواص سوره لقمان 2219
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 2044
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 2540
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 2461
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 2341
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 2473
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 3417
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 3111
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 2389
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 2600
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 5650
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 2637
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 2935
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 2275
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 2345
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 3731
Anzeige #