خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 5921
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 6450
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 4996
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 4824
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 3851
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 4507
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 4945
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 7439
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 4475
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 5637
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 4527
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 6145
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 5028
خواص سوره حج () 3672
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 3542
خواص سوره لقمان 3580
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 3536
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 3948
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 3831
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 3853
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 3821
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 4795
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 4443
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 3904
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 4007
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 7323
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 4263
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 4461
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 3710
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 3920
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 5464
Anzeige #