خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 5384
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 5801
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 4404
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 4261
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 3307
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 3924
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 4296
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 5489
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 3805
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 5028
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 3938
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 5564
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 4340
خواص سوره حج () 3101
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 2981
خواص سوره لقمان 2996
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 2954
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 3385
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 3277
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 3225
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 3265
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 4211
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 3887
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 3346
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 3454
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 6725
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 3528
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 3859
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 3118
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 3322
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 4738
Anzeige #