خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 3411
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 3254
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 2388
آیه به جهت زیادی رزق 4476
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 4033
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 4137
خواص هفت آیه پر فضیلت 5645
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 4301
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 5002
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 3489
آیه جهت فرزند پسر 2877
آیه جهت بی خوابی طفل 2138
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 2224
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 3457
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 3233
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 2403
جهت محفوظ ماندن بنا 1942
آیه به جهت محبت و دوستی 5445
آیه جهت عزیز و محترم شدن 4957
آیه جهت برآمدن هر حاجت 4998
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 3416
آیه جهت بیدار شدن از خواب 4719
آیه جهت بلند شدن از مجلس 1892
آیه جهت بستن زبان دشمن 4204
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 4137
آیه جهت فراری دادن دشمن 3271
آیه جهت آشتی نمودن 3137
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 2281
آیاتی جهت فروش متاع 8008
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 5850
آیه جهت ترسیدن در شبها 2128
آیه جهت ترس از عقرب 1664
آیه جهت نجات از زندان 1785
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 2485
آیه به جهت دفع حمله سگ 3043
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 4047
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2092
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 1650
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 2559
آیه‌ای برای صحت 2264
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 2467
آیاتی برای شفای بیمار 3924
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 2691
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 2332
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2217
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 2371
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 8210
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 2091
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 1915
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 3919
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 3854
Anzeige #