خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 3529
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 3402
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 2503
آیه به جهت زیادی رزق 4711
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 4218
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 4301
خواص هفت آیه پر فضیلت 5888
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 4636
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 5364
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 3631
آیه جهت فرزند پسر 2990
آیه جهت بی خوابی طفل 2252
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 2356
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 3649
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 3396
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 2522
جهت محفوظ ماندن بنا 2070
آیه به جهت محبت و دوستی 6110
آیه جهت عزیز و محترم شدن 5119
آیه جهت برآمدن هر حاجت 5206
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 3586
آیه جهت بیدار شدن از خواب 4847
آیه جهت بلند شدن از مجلس 2016
آیه جهت بستن زبان دشمن 4370
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 4355
آیه جهت فراری دادن دشمن 3613
آیه جهت آشتی نمودن 3275
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 2414
آیاتی جهت فروش متاع 8734
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 6123
آیه جهت ترسیدن در شبها 2251
آیه جهت ترس از عقرب 1788
آیه جهت نجات از زندان 1920
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 2631
آیه به جهت دفع حمله سگ 3385
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 4540
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2234
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 1745
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 2673
آیه‌ای برای صحت 2380
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 2571
آیاتی برای شفای بیمار 4070
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 2800
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 2451
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2322
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 2549
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 12117
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 2355
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 2055
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 4045
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 3983
Anzeige #