خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 3450
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 3305
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 2422
آیه به جهت زیادی رزق 4578
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 4091
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 4197
خواص هفت آیه پر فضیلت 5760
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 4434
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 5111
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 3528
آیه جهت فرزند پسر 2909
آیه جهت بی خوابی طفل 2174
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 2264
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 3520
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 3279
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 2441
جهت محفوظ ماندن بنا 1975
آیه به جهت محبت و دوستی 5669
آیه جهت عزیز و محترم شدن 5014
آیه جهت برآمدن هر حاجت 5070
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 3469
آیه جهت بیدار شدن از خواب 4755
آیه جهت بلند شدن از مجلس 1920
آیه جهت بستن زبان دشمن 4270
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 4207
آیه جهت فراری دادن دشمن 3327
آیه جهت آشتی نمودن 3187
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 2317
آیاتی جهت فروش متاع 8255
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 5937
آیه جهت ترسیدن در شبها 2156
آیه جهت ترس از عقرب 1696
آیه جهت نجات از زندان 1817
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 2538
آیه به جهت دفع حمله سگ 3149
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 4139
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2135
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 1672
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 2597
آیه‌ای برای صحت 2303
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 2494
آیاتی برای شفای بیمار 3958
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 2730
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 2369
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2246
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 2425
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 9550
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 2172
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 1957
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 3967
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 3890
Anzeige #