خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 4744
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 4470
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 3437
آیه به جهت زیادی رزق 6908
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 6026
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 5907
خواص هفت آیه پر فضیلت 8125
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 7160
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 10195
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 5034
آیه جهت فرزند پسر 3967
آیه جهت بی خوابی طفل 3306
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 3430
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 5195
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 4971
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 6091
جهت محفوظ ماندن بنا 3022
آیه به جهت محبت و دوستی 17129
آیه جهت عزیز و محترم شدن 7362
آیه جهت برآمدن هر حاجت 7492
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 5630
آیه جهت بیدار شدن از خواب 5951
آیه جهت بلند شدن از مجلس 2940
آیه جهت بستن زبان دشمن 6217
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 6201
آیه جهت فراری دادن دشمن 11354
آیه جهت آشتی نمودن 6637
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 3710
آیاتی جهت فروش متاع 16686
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 8093
آیه جهت ترسیدن در شبها 3375
آیه جهت ترس از عقرب 2651
آیه جهت نجات از زندان 2715
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 3825
آیه به جهت دفع حمله سگ 9699
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 6870
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 3230
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 2512
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 4103
آیه‌ای برای صحت 3325
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 3781
آیاتی برای شفای بیمار 5717
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 3817
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 3404
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 3078
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 3493
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 17723
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 3761
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 12680
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 5489
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 30851
Anzeige #