خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 3679
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 3542
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 2637
آیه به جهت زیادی رزق 4917
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 4407
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 4486
خواص هفت آیه پر فضیلت 6124
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 4951
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 5803
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 3802
آیه جهت فرزند پسر 3146
آیه جهت بی خوابی طفل 2418
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 2515
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 3805
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 3573
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 2684
جهت محفوظ ماندن بنا 2199
آیه به جهت محبت و دوستی 7067
آیه جهت عزیز و محترم شدن 5345
آیه جهت برآمدن هر حاجت 5456
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 3762
آیه جهت بیدار شدن از خواب 4972
آیه جهت بلند شدن از مجلس 2140
آیه جهت بستن زبان دشمن 4555
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 4560
آیه جهت فراری دادن دشمن 4250
آیه جهت آشتی نمودن 3469
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 2571
آیاتی جهت فروش متاع 9606
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 6346
آیه جهت ترسیدن در شبها 2380
آیه جهت ترس از عقرب 1918
آیه جهت نجات از زندان 2046
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 2770
آیه به جهت دفع حمله سگ 3771
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 4875
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 2367
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 1846
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 2829
آیه‌ای برای صحت 2498
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 2712
آیاتی برای شفای بیمار 4246
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 2924
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 2586
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 2433
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 2689
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 13957
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 2555
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 2196
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 4180
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 4451
Anzeige #