خواص بعضی از آیات قرآن

Titel Zugriffe
احادیثی در توسل به قرآن 5231
برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن 4772
آیه جهت فرزند خواستن از خداوند مهربان 3697
آیه به جهت زیادی رزق 7308
آیه‌ای دیگر جهت وسعت رزق 6400
آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل 6260
خواص هفت آیه پر فضیلت 8895
آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند 7702
چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن 11679
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید 5389
آیه جهت فرزند پسر 4253
آیه جهت بی خوابی طفل 3645
آیه جهت بچه‌ای که دیر زبان باز می‌کند 3928
آیه به جهت نجات از سختی‌ها 5555
آیه‌ای که انسان را محتاج نخواهد کرد 5376
آیه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد 7150
جهت محفوظ ماندن بنا 3502
آیه به جهت محبت و دوستی 19958
آیه جهت عزیز و محترم شدن 7830
آیه جهت برآمدن هر حاجت 8023
آیه جهت برآمدن حوائج و پیروزی 6492
آیه جهت بیدار شدن از خواب 6331
آیه جهت بلند شدن از مجلس 3236
آیه جهت بستن زبان دشمن 6679
آیه‌ای دیگر به جهت بستن زبان دشمن 6681
آیه جهت فراری دادن دشمن 14383
آیه جهت آشتی نمودن 9222
آیه جهت مکانی که جن بسیار دارد 4180
آیاتی جهت فروش متاع 18935
آیه جهت اینکه اگر می‌خواهید خواسته‌تان رد نشود 8693
آیه جهت ترسیدن در شبها 3727
آیه جهت ترس از عقرب 2972
آیه جهت نجات از زندان 2972
آیاتی که موجب حسنه در قبر می‌شود 4270
آیه به جهت دفع حمله سگ 13243
آیه در هنگام کاشتن درخت و زراعت 8313
آیه جهت ایمن شدن از همه آفات و امراض 3573
آیه برای رفع کرم و ملخ از باغات 2773
آیه اگر راجع به مطلبی حیران بودی 4870
آیه‌ای برای صحت 3610
آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید 4251
آیاتی برای شفای بیمار 6140
آیه‌‌ای دیگر به جهت شفا یافتن بیمار 4108
آیه‌ای به جهت اینکه زن آسان وضع حمل نماید 3730
آیه‌‌ای به جهت درد سینه و دل 3343
آیه‌ای به جهت دفع درد ساق پا 3782
آیه‌ای به جهت بهبود از یرقان و زردی چشم 18134
آیه به جهت کسی که پیچش شکم دارد 4148
آیه‌ای جهت دفع سنگ مثانه 17525
آیه‌ای به جهت برطرف شدن درد پا 5934
 آیه‌ای به جهت دفع مورچه 42094
Anzeige #