از آنجا كه هر انسان داراي موقعيت و استعدادي خاص مي باشد خوب است افراديكه مي خواهند قرآن را حفظ كنند، حد معمول زماني كه اين كار به طول مي انجامد را بدانند. طبق برآوردها و تجربه هايي كه شده است اگر فردي در شبانه روز سه ساعت از وقت خود را حفظ كردن نمايد مي تواند در طي سه سال هنه قرآن را حفظ نمايد. البته سه ساعت نبايد پشت سر هم باشد بلكه بايد در سه مرحله انجام گيرد و در هر مرحله حداكثر يك ساعت باشد تا بر ذهن فشار وارد نيايد و ايجاد خستگي نكند. و اگر در شبانه روز يك ساعت و نيم وقت صرف كند حفظ تمام قرآن حدود شش سال طول خواهد كشيد. و يك ساعت و نيم نيز بايد در دو مرحله باشد تا خستگي بوجود نيايد و طبق اين تجربه مي توان زمان بندي مناسب را انجام داد. و توصيه مي شود افرادي كه مصمم هستند در اين راه قدم بردارند حتماً از روزي نيم ساعت شروع كنند بدين ترتيب كه ماه اول روز نيم ساعت، ماه دوم روزي يك ساعت، و ماه سوم روزي يك ساعت و نيم و بالاخره براي افرادي كه اشتغال كمتري دارند در ماه چهارم روزي سه ساعت و گرنه بهتر همان روزي يك ساعت و نيم است.

ذكر اين نكته لازم است كه در اوائل كار مشكلات جذب حفظ در ذهن وجود دارد اما بعد از مدتي اين مشكلات رفع خواهد شد و ذهن در مسير محفوظات قرار خواهد گرفت و عملاً اين مطلب را درك خواهيد كرد كه حفظ جزء دوم آسانتر از جزء اول است و همينطور تا آخر قرآن.

Zugriffe: 3217