دو رکعت در هر رکعتی الحمد یک مرتبه و قل‌یاایها‌الکافرین سه مرتبه و آیه و عنده مفاتح‌الغیب که در نماز غفیله خوانده می‌شود تا ... فی کتاب‌ مبین. ان شاء اللّه درد چشم ساکت شود.

Zugriffe: 2595