رسول‌اکرم(ع) فرمود: هر کس شب دوشنبه دورکعت نماز بخواند در هر رکعت پانزده حمد و پانزده توحید و پانزده «قل اعوذ برب الناس» و پانزده «قل اعوذ برب الفلق» بخواند و بعد از تمام‌شدن نماز پانزده آیهالکرسی قرائت کند خداوند نامش را از بهشتیان گرداند و اگر چه از اهل آتش باشد برایش گناهان آشکار را آمرزد وبرایش به هر آیه‌ای که خوانده یک حج و یک عمره نویسد وگویا دو بنده از فرزندان اسماعیل(ع) آزاد کرده و شهید بمیرد.

Zugriffe: 3630