گویند هر که در سجده بیست‌ویک مرتبه (یا ذَالْجلالِ وَ الاْکرامِ) بگوید و حاجت بخواهد، روا می‌شود. ان‌شاءاللّه

Zugriffe: 4299