۱. پیامبر (ص): عناب ، تب را از بین مى برد.(۳۰۰)
۲. ابوالحصین مى گوید: چشم هایم سفید شده بود و چیزى را نمى دیدم . تا این که امیر مؤ منان را در خواب دیدم و گفتم : ((سرورم ! چشم هایم به وضعى که مى بینى دچار شده است )). فرمود: ((عنّاب را نرم کن و به چشمت بکش )). من هم عنّاب را با هسته اش نرم کردم و مثل سرمه ، به چشم هایم کشیدم . پس از آن ، چشم هایم بینا شد.(۳۰۱)
۳. برترى عناب بر دیگر میوه ها، همانند برترى ما بر دیگر مردم است .(۳۰۲

Zugriffe: 2972