۱. پیامبر (ص): کاهو بخور که خواب آور است و غذا را هضم مى کند.(۳۳۳)
۲. امام صادق (ع): کاهو بخورید که خون را تصفیه مى کند.(۳۳۴)
۳. امام رضا (ع): بهترین سبزى ها، کاسنى و کاهو است .(

Zugriffe: 3054