۱. پیامبر (ص): کندر بخورید. همان گونه که انگشت ، عرق را از پیشانى پاک مى کند، کندر نیز حرارت را از قلب زائل مى کند؛ پشت را محکم مى گرداند؛ عقل را زیاد مى کند؛ ذهن را قوى مى سازد؛ چشم را جلا مى دهد و فراموشى را از بین مى برد.(۳۴۸)
۲. کندر به بدنتان بمالید تا زنانتان از شما لذت بیشترى مى برند.(۳۴۹)
۳. پیامبر (ص): سه چیز، حافظه را زیاد مى کند: کندر، مسواک و خواندن قرآن .(۳۵۰)
۴. امام على (ع): جویدن کندر، دندان ها را محکم مى کند، بلغم را رفع مى کند و بوى دهان را از بین مى برد.(۳۵۱)
۵. امام صادق (ع): کندر بخور که به دل ، شجاعت مى بخشد و فراموشى را از بین مى برد.(۳۵۲)
۶. امام رضا (ع): زیاد کندر بخورید و آن را در دهان نگه دارید و خوب بجوید. جویدن آن براى من ، دوست داشتنى تر است . کندر بلغم را از معده مى شوید و معده را پاک سازى مى کند و عقل را قوى مى گرداند و غذا را گوارا مى سازد.(۳۵۳)
۷. پیامبر (ص): به زنان باردار خود، کندر دهید تا عقل کودکان زیاد گردد.(۳۵۴)
۸. امام رضا (ع): به زنان باردار خود، کندر دهید که اگر کودک ، پسر باشد، بیدار دل و عالم و شجاع مى گردد و اگر دختر باشد، خوش ‍ خو و خوش رو مى شود و به خاطر بدن متناسبش ، نزد همسرش دوست داشتنى تر مى گردد.(

Zugriffe: 3471