۱. پیامبر (ص): بهترین غذاى اهل دنیا و آخرت ، گوشت است و پس از آن ، برنج مى باشد.(۳۶۱)
۲. امام على (ع): گوشت بخورید که موجب رویش گوشت در بدن مى شود.(۳۶۲)
۳. خوردن گوشت ، صورت را زیبا مى کند و اخلاق را نیکو مى سازد.(۳۶۳)
۴. پیامبر (ص): هنگام خوردن گوشت ، دل انسان ، شاد مى گردد.(۳۶۴)
۵. پیامبر (ص): خوردن گوشت با تخم مرغ ، توان جنسى را بالا مى برد.(۳۶۵)
۶. امام على (ع): گوشت بخورید که موجب رویش گوشت مى گردد. گوشت بخورید که جلابخش چشم است .(۳۶۶)
۷. امام على (ع): گوشت بخورید که اخلاق را نیکو مى سازد؛ صفابخش رنگ است و شکم را کوچک مى کند.(۳۶۷)
۸. امام باقر (ع): خوردن گوشت ، قدرت شنوایى ، قدرت بینایى و قدرت بدن را زیاد مى کند.(۳۶۸)
۹. امام صادق (ع): هر کس چهل روز خوردن گوشت را ترک کند، بداخلاق مى گردد.(۳۶۹)
۱۰. امام عسکرى (ع): اگر قدرت و توان بدنى مى خواهى گوشت بخور.۷۰)
۱۱. پیامبر (ص): حضرت نوح به خاطر ضعیف بودن بدنش ، به درگاه خداوند شکوه کرد. خداوند به او وحى فرستاد که گوشت را با شیر بپز و بخور که من قدرت و برکت را در آن دو قرار داده ام .(۳۷۱)
۱۲. پیامبر (ص)، مردى بسیار چاق را دید و از او پرسید: ((غذایت چیست ؟)). گفت : ((در منطقه زندگى من ، غله نیست . به همین جهت ، گوشت و شیر مى خورم )). پیامبر فرمود: ((دو چیز را که موجب رویش گوشت در بدن مى شود، در یک جا جمع کرده اى )).(۳۷۲)
۱۳. امام على (ع): هر کس ضعیف شد. گوشت با شیر بخورد.(۳۷۳)
۱۴. امام صادق (ع): گوشت با شیر، نان خورش پیامبران است .(۳۷۴)
۱۵. پیامبر (ص): گوشت شتر بخورید. این گوشت را فقط مؤ منانى که مخالف یهود هستند، مى خورند؛ البته یهودى که دشمنان خدا هستند.(۳۷۵)
۱۶. خوردن گوشت شتر، اشتهاى زیاد به گوشت را کم مى کند.(۳۷۶)
۱۷. پیامبر (ص): شیر و روغن گاو را بخورید و از گوشت آن حذر کنید. چرا که شیر و روغنش درمان است و گوشتش بیمارى است .(۳۷۷)
۱۸. گوشت گاو، موجب درد است و شیرش درمان . و گوشت گوسفند، درمان است و شیرش موجب درد.(۳۷۸)
۱۹. پیامبر (ص):خداوند از هر مجموعه ، چیزى را برگزید... و از گوسفندان ، میش را.(۳۷۹)
۲۰. امام صادق (ع): هر کس در قلب یا بدنش ضعفى دید، گوشت میش با شیر بخورد که هر نوع درد و بیمارى از بدنش بیرون مى رود، بدنش قوى مى گردد و لثه اش محکم مى شود.(۳۸۰)
۲۱. سعد مى گوید: به امام کاظم گفتم : ((خانواده من گوشت میش نمى خورند)) فرمود: ((چرا؟)). گفتم : ((چون مى گویند گوشت میش ، سودا و سردرد و دیگر دردها را تحریک مى کند)). فرمود: ((اگر در نظر خداوند، چیزى ارزشمندتر از میش بود، آن را فداى اسماعیل مى کرد)).(۳۸۱)
۲۲. امام کاظم (ع): به فرد تبدار، گوشت کبک بخورانید که ساق پا را قوى مى کند و تب را مى برد.(۳۸۲)
۲۳. امام کاظم (ع): خوردن گوشت حُبارى (۳۸۳) اشکالى ندارد. براى بواسیر و درد کمر خوب است و مرد را براى آمیزش زیاد کمک مى کند.(۳۸۴)
۲۴. امام على (ع): در میان پرندگان ، غاز همچون گاومیش است و مرغ همانند خوک .(۳۸۵)
۲۵. در نزد عمر، سخن از گوشت به میان آمد. عمر گفت : ((بهترین گوشت ، گوشت مرغ است )). حضرت على (ع) فرمود: ((این چنین نیست . مرغ ، خوک پرندگان است . بهترین گوشت ، گوشت جوجه مرغ است که تازه سر از تخم در آورده باشد)).(۳۸۶)
۲۶.پیامبر (ص): هر که مى خواهد خشمش کم گردد، گوشت کَبکَنجیر(۳۸۷) بخورد.(۳۸۸)
۲۷. هر که از بیمارى روحى رنج مى برد و غم و اندوه بسیار دارد، گوشت کبکنجیر بخورد.(۳۸۹)
۲۸. امام صادق (ع): هر کس غم و اندوهى دارد و علتش را نمى داند، گوشت کبکنجیر بخورد که به خواست خداوند، اندوهش از بین خواهد رفت .(۳۹۰)
۲۹. امام باقر (ع): گوشت مرغ سنگخوار مبارک است . پدرم به آن علاقه داشت و اگر کسى یرقان مى گرفت ، پدرم دستور مى داد تا گوشت آن را کباب کنند و به او بدهند که بسیار سودمند است .(۳۹۱)
۳۰. امام کاظم (ع): گوشت ماهى بخورید که اگر بدون نان بخورید کفایت مى کند و اگر با نان بخورید، گوارا مى باشد.(۳۹۲)
۳۱. امام صادق (ع) خرمایى خواست و میل کرد و فرمود: میلى به خرما نداشتم ، اما چون ماهى خورده بودم ، آن را خوردم . هر کس در شب ، ماهى بخورد و پس از آن چند خرما یا کمى عسل نخورد، رگ فلج در بدن او، تا صبح مى جنبد.(۳۹۳)
۳۲. امام رضا (ع): بهتر است تخم مرغ و ماهى را با هم نخورى . هر گاه این دو در یک جا جمع شوند، موجب قولنج و بواسیر و دندان درد مى شوند.(۳۹۴)
۳۳. پیامبر (ص): مداومت بر خوردن ماهى تازه ، گوشت بدن را ذوب مى کند.(۳۹۵)
۳۴. امام على (ع): کمتر ماهى بخورید؛ چرا که گوشت بدن را آب مى کند، بلغم را زیاد مى گرداند و نَفَس را سنگین مى سازد.(۳۹۶)
۳۵. امام على (ع): از مداومت بر خوردن گوشت ماهى بپرهیزید که بدن را مبتلا به سل مى کند.(۳۹۷)
۳۶. امام باقر (ع): ماهى براى پرده ى چشم ، بد است .(۳۹۸

Zugriffe: 3386